ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

Epilepsi: 18 (1)
Volume: 18  Issue: 1 - 2012
Hide Abstracts | << Back
RESEARCH ARTICLE
1.
Genç Türk Erkeklerinde Epilepsi Prevalansı
Hakan Tekeli, Halit Yaşar, Mustafa Tansel Kendirli, Mehmet Güney Şenol, Fatih Özdağ, Mehmet Saraçoğlu
doi: 10.5505/epilepsi.2012.36855  Pages 1 - 6
AMAÇ: Türkiye’nin birçok farklı bölgesinden zorunlu hizmetini yapmak üzere orduya katılan askerler arasında, epilepsi anketinin kullanıldığı door-to-door çalışma ile genç erkeklerde epilepsi prevalansını saptamayı amaçladık. Çalışmamızda WHO’ nun “Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Prevalans Çalışmaları” ve ILAE komisyonunun “Epilepsi Çalışmaları İçin Gelecekteki Direktifler Rehberi” nden yararlanıldı.
YÖNTEMLER: Aralık 2008 ve Kasım 2009 tarihleri arasında 5 dönem boyunca 13200 acemi asker Çanakkale Jandarma Er Eğitim Alayına kabul edildi. Epilepsi tarama anketi ile muhtemel epilepsi şüphesi olanlar ve tüm bir eğitim dönemi sırasında bayılması gözlenenler Çanakkale Asker Hastanesi Nöroloji Polikliniği'ne sevk edildi. Askerlerin verileri retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: 140 hasta nöroloji polikliniğinde görüldü. 22 hastanın gerçek epileptik nöbeti yoktu. 118 hastada epilepsi tanısı konuldu. Epilepsi prevalans oranı binde 8.94 olarak hesaplandı. Kentsel bölgede yaşayanların epilepsi prevalansı binde 7.55, kırsal bölgede ise 11.91 idi. 62 (%52) hastada parsiyel, 48 (%41) hastada jeneralize tipte epilepsi vardı ve 8 (%7) hasta sınıflandırılamadı.
SONUÇ: Aktif epilepsi oranı Türkiye’de yapılan ve benzer yaş grubu ile tüm yaş grubunun prevalans oranına benzerdi.

2.Cyclic alternating pattern(CAP) in young healty adults
Ayşe Özlem Akgün, İbrahim Öztura, Barış Baklan
doi: 10.5505/epilepsi.2012.58077  Pages 7 - 12
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı sağlıklı genç erişkinlerde tüm gece uyku EEG’sinde fizyolojik, döngülü bir aktivite olan siklik alternan pattern (CAP) sıklığı ve dağılımını belirlemektir.
YÖNTEMLER: Çalışmaya alınan 19 sağlıklı genç erişkine 8 saatlik uyku video-EEG ve PSG kayıtlaması yapıldı ve ilk değerlendirme sonrasında uyku bozukluğu saptanmayan 16 olguda CAP skorlaması yapıldı.
BULGULAR: Total NREM içinde ortalama CAP oranı %25.95, A1 CAP oranı % 20.51, A2 CAP oranı %3.56, A3 CAP oranı %1.91 saptandı.
SONUÇ: Bulgularımız benzer araştırmalar ile karşılaştırıldığında, CAP oranı biraz daha düşük olmakla birlikte CAP dağılımı benzerdir. Bu sonuçların sağlıklı popülasyondaki CAP değerlerini belirlemek amacı ile önemli olduğunu düşünmekteyiz.
OBJECTIVE: The aim of this study is to determine the frequency and context of cyclic alternating pattern (CAP) in healthy young adults using sleep EEG recording.
METHODS: Nineteen healty young adults underwent an 8 hour sleep video-EEG-PSG recording. After the first evaluation, CAP parameters were scored in 16 cases who have no sleep diseases.
RESULTS: Mean CAP rate was found 25.95% in total NREM; A1 CAP rate was 20.51%, A2 CAP rate was 3.56% and A3 CAP rate was 1.91%.
CONCLUSION: When our results are compared with the other studies, CAP rate is lower but the context of CAP is similar. The results are important because of determining the CAP parameters in healthy population.

3.
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Epilepsi Polikliniğine Başvuran Epilepsi Hastalarının Demografik Ve Klinik Bulguları
Zekiye Toklu, Gülnihal Kutlu, Hayri Demirbaş, Gökhan Koyuncu, Levent Ertuğrul İnan
doi: 10.5505/epilepsi.2012.36855  Pages 13 - 18
Amaç: Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Epilepsi Polikliniği’nde takip edilmekte olan epilepsi hastalarının demografik ve klinik bulgularının incelenmesidir.

Hastalar ve Yöntemler: Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Epilepsi Polikliniğine 17.08.1995-29.04.2004 tarihleri arasında başvuran 929 epilepsi hastasından son iki yıl içinde düzeli kontrole gelen 220 hasta çalışmaya dahil edilmiştir

Bulgular: Çalışmamızda hastaların yaş ortalaması 28.3±12.7 (min=13, max=74) idi. Hastaların %61.4’ü (n=135) kadın, %38.6’sı (n=85) erkekti. Hastaların % 20.9’unda (n=46) parsiyel, %51,5’inde (n=113) jeneralize nöbet, %27,6’sında (n=61) sınıflandırılamayan nöbet tipi mevcuttu. Olguların %79.5’inin (n=175) interiktal EEG’si anormaldi. Beyin BT’sinde anormallik bulunanların %25.6’sında (n=11) ensefalomalazik alan saptandı. Beyin MR’ında anormallik saptananların %36’sında (n=22) hipokampal atrofi saptandı. Nöbetleri kontrol altına alınıp antiepileptik ilaç (AEİ) tedavisi kesilen hastalar ile EEG prognozu karşılaştırıldığında, istatiksel olarak aralarında anlamlı ilişki saptanmadı.

Sonuç: Bu çalışmada, S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Epilepsi Polikliniği’nde takip edilmekte olan epilepsi hastalarının demografik ve klinik bulguları incelenmiştir ve bulgular literatürle uyumlu bulunmuştur.

4.Prognostic role of focal clinical findings and electroencephalographic features of patients with juvenile myoclonic epilepsy
Yasemin Biçer Gömceli, Gülnihal Kutlu, Beyhan Gönülal, Levent Ertuğrul İnan
doi: 10.5505/epilepsi.2012.09719  Pages 19 - 25
AMAÇ: Bu çalışmada juvenil myoklonik epilepsi (JME) hastalarında fokal klinik bulgular ve elektroensefalografik (EEG) özelliklerin prognoz ile ilişkilerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Retrospektif olarak 110 JME hastasının klinik ve EEG özellikleri incelendi ve her bir nöbet tipi ve gelişimi semiyolojik nöbet sınıflamasına göre sınıflandırıldı. Fokal semiyoljik özellikler ve fokal interiktal EEG bulguları olan hastalar belirlendi.
BULGULAR: Onbeş hastada (%13.6) fokal klinik özellikler, 13 hasta (% 11.8) izole fokal EEG anormallikleri mevcuttu. Hastalar prognoz özelliklerine göre; nöbetsiz, iyi prognoz ve kötü prognoz olarak üç grupta sınıflandırıldı. Kötü prognozu olan 10 hastanın 9’unda (%90) fokal klinik özellikler, fokal EEG özellikleri veya ikisi birden mevcuttu.
SONUÇ: Bizim çalışmamız; auralar haricindeki fokal klinik özelliklerin, jeneralize EEG anormallikleri ile birlikte fokal veya asimetrik EEG özelliklerinin ve özellikle de izole fokal EEG anormalliklerin kötü prognozu öngörebileceğini desteklemektedir.
OBJECTIVE: Our aim was to investigate the relationship between the focal clinical findings and electroencephalographic (EEG) features of patients with juvenile myoclonic epilepsy (JME) and their prognosis.
METHODS: We retrospectively studied the clinical and EEG features of 110 patients with JME and classified each seizure type and its evolution according to the semiologic seizure classification. Focal semiologic features and focal interictal EEG findings were defined in each patient.
RESULTS: Fifteen patients (13.6%) had focal clinical features, and 13 patients (11.8%) had isolated focal EEG abnormalities. Regarding their prognosis, patients were classified into three groups: seizure free, good prognosis, or poor prognosis. Ten patients had a poor prognosis, and 9 (90%) of those patients exhibited focal clinical features, focal EEG features, or both.
CONCLUSION: Our study supported that focal clinical features, except the presence of auras, and focal or asymmetrical features plus generalized EEG abnormalites, especially isolated focal EEG features, as suggestive of a poor prognosis.

REHBER
5.
Epilepsi Rehberi

Pages 26 - 38
Abstract | Full Text PDFCopyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale