ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

Epilepsi: 16 (2)
Volume: 16  Issue: 2 - 2010
Hide Abstracts | << Back
RESEARCH ARTICLE
1.Carbamazepine- and Oxcarbazepine-Induced Hyponatremia
Fatma Polat, Halil Güllüoğlu, Nilgün Araç
Pages 107 - 112
AMAÇ: Karbamazepin (CBZ) ve okskarbazepin (OXC) kullanan hastalarda hiponatremi oranını ve risk faktörlerini tespit etmektir.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada, 52 OXC ve 142 CBZ kullanan epilepsi hastasının verileri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Hiponatremi gelişim oranı (Na ≤ 134 mEq/l) (OXC %11.5, CBZ %5.6) ve şiddetli hiponatremi oranı (Na ≤ 128mEq/l) (OXC %3.8, CBZ
%1.4) OXC kullanımında daha yüksek oranda bulunmuştur (p<0.001). CBZ-OXC kullanımına bağlı hiponatremi gelişen çoğu hasta asemptomatiktir.
SONUÇ: OXC’nin neden olduğu hiponatremi ve şiddetli hiponatremi oranının CBZ’den daha fazla görüldüğü, buna rağmen vakaların çoğunun asemptomatik olduğu ve tedavi gerektirmediği kanaatine varılmıştır. Daha önceki yayınlarda belirtilen risk faktörleri hiponatremili hasta sayısının az olmasından dolayı çalışmamızda anlamlı istatistiksel değerlere ulaşamamasına rağmen, bu faktörlerin varlığında serum Na seviyesinin izlenmesi önerilmiştir.
OBJECTIVE: We aimed to determine the hyponatremia rate and risk factors related to carbamazepine (CBZ) and oxcarbazepine (OXC) treatment
METHODS: We examined sodium (Na) concentrations in 52 OXC- and 142 CBZ- treated patients with epilepsy using a retrospective study.
RESULTS: The frequency of hyponatremia (Na ≤134 mEq/L) was 11.5% among OXC-treated patients and 5.6% among CBZ-treated patients. Hyponatremia (Na ≤128 mEq/L) was severe in 3.8% of OXC-treated patients and 1.4% of CBZ-treated patients. Most patients with CBZ/OXCinduced hyponatremia were asymptomatic.
CONCLUSION: It was determined that the frequencies of hyponatremia and severe hyponatremia were higher in the OXC group than in the CBZ group. Most of the patients were asymptomatic and did not need treatment. Although risk factors in previous studies did not reach significant statistical value because of the low number of patients with hyponatremia, it is suggested to follow serum Na values when risk factors are present.

CASE REPORT
2.First Symptomatic Seizure Due to Hypomagnesemia: A Case Report
Eda Kılıç Çoban, Fatma Münevver Gökyiğit, Reyyan Ezer, Nevin Kuloğlu Pazarcı
Pages 113 - 116
İleri yaşta ilk nöbetle başvuran hastalarda serebrovasküler hastalığı ekarte etmek önemlidir. Ancak, elektrolit bozuklukları da nöbete yol açan nedenlerdendir. Bu yazıda, hipomagnezemi nedeni ile tetiklenen ilk semptomatik nöbet olgusunu sunarak bu konuya dikkat çekmeyi amaçladık. Elli sekiz yaşında kadın hasta acilimize generalize miyoklonik nöbet nedeni ile başvurdu. Hastanın nörolojik muayenesinde sağ nazolabiyal sulkus silikliği ve sağ alt ekstremitede 4/5 kas gücü mevcuttu. Hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği ve geçirilmiş miyokard infarktüs öyküsü bulunmaktaydı. Hasta diüretik içeren antihipertansif, oral antidiyabetik tedavi almaktaydı. Hastanın yapılan beyin görüntülemelerinde ve lomber ponksiyonunda serebrovasküler hastalığı düşündüren bir bulgusu olmamakla birlikte nöbete yol açabilecek sistemik bir hastalığı da mevcut değildi. Hastaya ikili oral antiepileptik başlanmasına rağmen nöbetleri kontrol altına alınamadı. Kan incelemesinde serum
magnezyum düzeyinin 1.26 mg/dl gelmesi üzerine hastaya önce parenteral ardından oral magnezyum replasmanı yapıldı. Serum magnezyum düzeyi normal sınırlara gelmesinin ardından hastanın nöbetleri sona erdi ve antiepileptik dozları tedrici olarak azaltıldı. Hastanın EEG
bulgularında da düzelme tespit edildi. Sonuç olarak, acile ilk nöbetle başvuran her hasta elektrolit dengesizliği açısından mutlaka değerlendirilmelidir. Hipomagnezemi, komorbiditesi olan ve çoklu medikal tedavi alan her hastada bakılması gerekli elektrolit bozukluğu olmalıdır.
It is important to eliminate cerebrovascular diseases following a first seizure in the elderly. Electrolyte disturbances can also cause epileptic seizures in this population. We aimed in this report to describe a first seizure in an elderly woman caused by an electrolyte disturbance: hypomagnesemia. A 58-year-old female patient admitted to our emergency clinic with generalized myoclonus. Monoparesis of her right limb was noted. She had a history of hypertension, diabetes, cardiac failure, and myocardial infarction. Her medical therapy involved diuretics and oral antidiabetics. Her brain imagings and lumbar puncture did not show any sign of cerebrovascular diseases and she had no systemic illness. Attempts with two antiepileptic drugs failed to control her seizures. In her routine blood samples, magnesium level was 1.26 mg/dl, so magnesium was replaced parenterally and then orally. Her seizures resolved after the magnesium level attained normal ranges. The EEG findings also returned to normal. In conclusion, every patient with a first epileptic seizure should be evaluated for electrolyte disturbances.
Especially patients with comorbid diseases on polytherapy should be investigated with respect to hypomagnesemia.

RESEARCH ARTICLE
3.
Hindistan Epilepsi Derneği Hindistan Epilepsi Tedavi Kılavuzu

Pages 117 - 132
Abstract | Full Text PDF

REVIEW
4.Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication

Pages 133 - 140
Abstract | Full Text PDFCopyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale