ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

Epilepsi: 15 (1)
Volume: 15  Issue: 1 - 2009
Hide Abstracts | << Back
1.Sait Faik and Epilepsy
Aytaç Yiğit
Pages 24 - 30
AMAÇ: Bu yazıda, Sait Faik'in hikayelerinde tasvir ettiği çeşitli epilepsi vakaları incelenmiş ve Sait Faik'in epilepsiye ilgisini açıklamak için bir hipotez öne sürülmüştür.

YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:
OBJECTIVE: This paper examines the various cases of epilepsy described in the novels of Sait Faik and a hypothesis is proposed to explain Sait Faik's attention for epilepsy.

METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

2.Emergent EEG Indications and Prognostic Value
Aylin Akçalı, Hakan Bozkurt, Münife Neyal
Pages 31 - 36
AMAÇ: Acil elektroansefalografi (aEEG), tanımı ve istem yapma kriterleri üzerinde henüz tam bir fikir birliğine varılmamıştır. Yaygın görüş, "istem zamanından itibaren bir saat içerisinde çekilen ve yorumlanan EEG'ler" olarak değerlendirilebileceği yönündedir. Ancak EEG çekiminin yapıldığı laboratuar ve uygulamanın yapıldığı hastanelerin alt yapı farklılıkları göz önünde bulundurulursa, planlanarak ve randevu verilerek yapılan EEG'lerin dışında kalan bütün EEG'lerin acil EEG kapsamında kabul edilmesi daha uygun olabilir.
YÖNTEMLER: Çeşitli merkezlerde yıllık EEG çekimlerinin %4-10'unu acil çekimler oluşturmaktadır. İstemler sıklıkla; status epileptikus (konvulzif/nonkonvulzif), koma, ensefalit ve deliryum ön tanıları ile yapılmaktadır. Nöbet sonrası uzamış konfüzyonel durumun ayırıcı tanısında da EEG önemli yer tutmaktadır.
BULGULAR: EEG'nin bazı bulguları oldukça spesifik olup hepatik ensefalopati, herpes ensefaliti gibi klinik tanıların desteklenmesinde yardımcı olabilir. Prognoz açısından EEG bulgularının çok fazla değeri olmamakla birlikte iyi ve kötü prognostik olarak yorumlanabilecek bulgulardan bahsedilebilir.
SONUÇ: Bu yazıda aEEG isteme endikasyonları ve sonuçlarının klinik önemi tartışılmıştır.
OBJECTIVE: The definition and ordering criteria of emergent EEG (eEEG) has not been clearly defined yet. Prevalent opinion is that EEGs performed and reported within 1 hour can be analyzed as eEEG. Due to laboratory conditions and hospital policies ali EEGs except planned and given appointment before can be an acceptable definition of eEEG.
METHODS: Annual Emergent EEG rate of different centers was 4-10% in ali EEGs. Ordering indications are status epilepticus (convulsive/nonconvulsive), coma, encephalitis and delirium respectively. Electroencephalograhy has an important place in differential diagnosis of postictal delayed confusion.
RESULTS: Some features of EEG are very specific in hepatic encephalopathy and herpes encephalitis and may help in supporting the diagnosis. The prognostic usefulness of eEEG may not be very valuable but good and bad prognostic features can be mentioned.
CONCLUSION: This article discusses the requesting indications and clinical importance of reports of eEEG.


3.Requesting Indications and Diagnostic Importance of Emergent EEG in Gaziantep University Department of Neurology
Aylin Akçalı, Hakan Bozkurt, Münife Neyal
Pages 37 - 40
AMAÇ: Acil elektroansefalografinin (EEG) belirlenmiş bir tanımı olmadığı gibi, istem yapma kriterleri üzerinde de henüz fikir birliği oluşmamıştır. Esnek bir tanımla; planlanarak ve randevu verilerek yapılan EEG'lerin dışında kalan bütün EEG'lerin acil EEG kapsamında kabul edilmesi daha uygun olabilir. Bu çalışmada önceden randevu verilmemiş ve 1 saat içerisinde çekilmiş ve iki saatte raporlanmış EEG'lerin özelliklerini ve klinikle uyumunu analiz etmeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Bir yıllık toplam 1803 EEG içerisinden 143 (% 7,93) EEG belirlenen kriterlere göre acil EEG olarak değerlendirildi. Tanı ile uyumlu olan, başka tanıları dışlayan veya tedaviyi düzenlemekte yarar sağlayan EEG'ler "faydalı" olarak sınıflandırıldı.
BULGULAR: Acil EEG istemlerinin çoğunluğu nöroloji (% 36,4) ve acil servis (% 24,5) bölümleri tarafından yapılmıştı. Tüm EEG'lerin 43'ü (% 30,1) normal olarak değerlendirilirken, 76'sında (% 53,1) az veya çok serebral etkilenmeyi gösteren anormal bulgular mevcuttu. Tüm çekimlerin %72'sinde ön tanı ile acil EEG bulguları uyumlu bulundu. Nonkonvulzif status epileptikus (NKSE), ensefalopati ve konvulzif status epileptikus (SE) ön tanıları EEG bulguları ile uyumluydu (korelasyon sırasıyla % 100, % 91,7, % 89,9) (p< 0.05). Nörolojiden yapılan istem ön tanılarının EEG raporları ile uyumu (% 86,5) diğer kliniklerden yapılan istemlere (% 67,3) oranla anlamlı derecede farklılık gösterdi (p=0.003). İstem öncesi 118 olguda (% 82,5) nöroloji konsultasyonu yapıldığı saptandı.
SONUÇ: Özellikle SE takibinde ve NKSE düşünülen durumlarda acil EEG'nin çok önemli yeri vardır. EEG istemi öncesinde nöroloji konsultasyonu yapılması ve ön tanıların net bir biçimde ifade edilmesi, klinisyene tanı ve takipte oldukça yardımcı olacak sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.

OBJECTIVE: There is no opinion on the definition and request indications of emergent electroencephalography (EEG) yet. All EEGs except planned and given appointment before can be an acceptable definition of emergent EEG. in this study we analyzed all EEGs carried out in non-elective basis, recorded within one hour and reported in two hours and we also studied the correlation of these EEGs with the clinical findings.
METHODS: There were 143 (7.93 %) emergent EEG among 1803 EEGs performed in our laboratory within one year of period. EEG was classified as "useful" if it clinched a diagnosis, excluded a specific diagnosis or helped in management.
RESULTS: Most of the requests were from neurology (36.4 %) and emergency services (24.5 %). Reports of 43 (30.1 %) emergent EEG were normal, while 76 (53.1 %) were showing more or less abnormality of influenced brain function. in 72 % of EEG was showing correlation with initial diagnosis and EEG findings. Usefulness according to the referral diagnosis was nonconvulsive status epilepticus (NCSE), encephalopathy and convulsive status epilepticus (SE) (100 %, 91.7 %, 89.9 % respectively) (p< 0.05). The correlation of initial diagnosis and EEG from neurology department (86.5 %) was statistically higher than other departments (67.3 %) (p=0.003). Neurology consultation was done in 118 (82.5 %) of cases.
CONCLUSION: Emergent EEG has a very important role in the diagnosis of SE and NCSE. We recommend neurology consultation before reguesting EEG and definite initial diagnosis to get more beneficial results from EEG findings to diagnose and management.


4.
Epilepsi Cerrahisi Öncesi Teşhis Sürecinde Nöropsikolojik Değerlendirme
T. Benke, E. Lehner Baumgartner, T. Bodner, E. Karner, M. Delazer
Pages 41 - 50
AMAÇ:
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale