ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

Clinical Characteristics of Seizures in Epilepsy after Stroke: Prognosis and Treatment [Epilepsi]
Epilepsi. 2015; 21(3): 111-118 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.93063  

Clinical Characteristics of Seizures in Epilepsy after Stroke: Prognosis and Treatment

Eylem Özaydın Göksu, Fatma Genç, Burcu Yüksel, Elif Sarıönder Gencer, Abidin Erdal, Yasemin Biçer Gömceli
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Antalya

INTRODUCTION: The aim of the present study was to determine demographic properties and risk factors for early- and late-onset seizures, as well as the effects of these factors on prognosis of patients with post-stroke epilepsy.
METHODS: Only patients with post-stroke epilepsy were included in this retrospective study. Demographic properties, stroke type, time interval between stroke and onset of seizure, neuroimaging, EEG characteristics, antiepileptic therapy, and prognosis were assessed.
RESULTS: Forty-five patients were included; 23 (51%) were female, and 22 (49%) were male. Mean age of study population was 64.6±1.3 (23–84). Sixty percent (n=27) of patients had early-onset seizures, and 40% (n=18) had late-onset seizures. Thirty-four patients had an ischemic stroke, and 11 had a hemorrhagic stroke. Most prevalent etiologic factor in the ischemic strokes was a cardioembolic stroke (15%). Middle-cerebral-artery infarcts were the most frequently observed arterial stroke region. In hemorrhagic stroke lobar, hemorrhages (54%) were more prevalent, and 87% of patients received monotherapy. Levetiracetam was the most commonly preferred medication, followed by carbamazepine, valproic acid, and oxcarbazepine, in descending order. Of the early-onset seizures, 63% were controlled with medication, as were 55% of the late-onset seizures. A statistically significant difference was observed between post-stroke localization and timing of seizure.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Post-stroke seizures may present as early- or late-onset due to various underlying pathophysiologic mechanisms and prognostic properties. These seizures are affected by a variety of factors and are frequently controlled with monotherapy.

Keywords: Epilepsy, cerebrovascular disease.


İnme Sonrası Epilepside Nöbetlerin Klinik Özellikleri, Prognoz ve Tedavisi

Eylem Özaydın Göksu, Fatma Genç, Burcu Yüksel, Elif Sarıönder Gencer, Abidin Erdal, Yasemin Biçer Gömceli
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı inme sonrası nöbet (İSN) geçiren hastaların klinik özelliklerini, inme sonrası erken ve geç başlangıçlı nöbetlerin risk faktörlerini ve bu faktörlerin prognozla ilişkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu geriye dönük çalışmaya İSN geçirdiği tespit edilen hastalar dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, inme tipi, inme ve nöbet başlangıç zamanı (erken veya geç başlangıçlı), nörogörüntüleme bulguları, elektroensefalografi (EEG) özellikleri, tedavide kullanılan antiepileptik ilaçlar ve prognozları değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 45 hastadan 23’ü kadın (%51), 22’si erkek idi (%49). Hastaların yaş ortalaması 64.6±1.3 (23–84) idi. Hastaların %60’ında (n=27) erken, %40’ında (n=18) geç başlangıçlı nöbetler saptandı. Otuz dört hastada (20 kadın, 14 erkek) iskemik inme tespit edilirken 11 hastada (üç kadın, sekiz erkek) hemorajik inme tespit edildi. İskemik inme grubunda etiyolojide en sık kardiyoembolik iskemik inme (%15) gözlenirken arter sulama alanına göre en sık orta serebral arter (OSA) lokalizasyon infarktları (%53) gözlendi. Hemorajik inme grubunda ise lober kanamalar (%54) ön plandaydı. Hastaların %87’si monoterapi almaktaydı. En sık levetirasetam (LEV) kullanılırken bu sırasıyla karbamazepin (CBZ), valproik asid (VPA), okskarbazepin (OXZ) izlemekteydi. Erken başlangıçlı nöbeti (EBN) olanların %63’ünde, geç başlangıçlı nöbeti (GBN) olanların %88’inde medikasyon sonrası nöbet gözlenmemişti. İnme sonrası nöbette, inmenin lokalizasyonu ile nöbetin başlangıç zamanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnme sonrası nöbet olasılıkla altta yatan farklı patofizyolojik mekanizmaları ve prognostik özelliklerine bağlı olarak erken ve geç başlangıçlı nöbetler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu nöbetler birçok değişik faktörlerden etkilenmekte ve sıklıkla monoterapi ile nöbet kontrolü sağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, serebrovasküler hastalık.


Eylem Özaydın Göksu, Fatma Genç, Burcu Yüksel, Elif Sarıönder Gencer, Abidin Erdal, Yasemin Biçer Gömceli. Clinical Characteristics of Seizures in Epilepsy after Stroke: Prognosis and Treatment. Epilepsi. 2015; 21(3): 111-118

Corresponding Author: Eylem Özaydın Göksu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale