ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

[Epilepsi]
Epilepsi. 2012; 18(1): 13-18 | DOI: 10.5505/epilepsi.2012.36855  

Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Epilepsi Polikliniğine Başvuran Epilepsi Hastalarının Demografik Ve Klinik Bulguları

Zekiye Toklu1, Gülnihal Kutlu2, Hayri Demirbaş3, Gökhan Koyuncu3, Levent Ertuğrul İnan2
1Afyon Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Afyonkarahisar
2Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar

Amaç: Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Epilepsi Polikliniği’nde takip edilmekte olan epilepsi hastalarının demografik ve klinik bulgularının incelenmesidir.

Hastalar ve Yöntemler: Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Epilepsi Polikliniğine 17.08.1995-29.04.2004 tarihleri arasında başvuran 929 epilepsi hastasından son iki yıl içinde düzeli kontrole gelen 220 hasta çalışmaya dahil edilmiştir

Bulgular: Çalışmamızda hastaların yaş ortalaması 28.3±12.7 (min=13, max=74) idi. Hastaların %61.4’ü (n=135) kadın, %38.6’sı (n=85) erkekti. Hastaların % 20.9’unda (n=46) parsiyel, %51,5’inde (n=113) jeneralize nöbet, %27,6’sında (n=61) sınıflandırılamayan nöbet tipi mevcuttu. Olguların %79.5’inin (n=175) interiktal EEG’si anormaldi. Beyin BT’sinde anormallik bulunanların %25.6’sında (n=11) ensefalomalazik alan saptandı. Beyin MR’ında anormallik saptananların %36’sında (n=22) hipokampal atrofi saptandı. Nöbetleri kontrol altına alınıp antiepileptik ilaç (AEİ) tedavisi kesilen hastalar ile EEG prognozu karşılaştırıldığında, istatiksel olarak aralarında anlamlı ilişki saptanmadı.

Sonuç: Bu çalışmada, S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Epilepsi Polikliniği’nde takip edilmekte olan epilepsi hastalarının demografik ve klinik bulguları incelenmiştir ve bulgular literatürle uyumlu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: epilepsi, demografi


Zekiye Toklu, Gülnihal Kutlu, Hayri Demirbaş, Gökhan Koyuncu, Levent Ertuğrul İnan. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Epilepsi Polikliniğine Başvuran Epilepsi Hastalarının Demografik Ve Klinik Bulguları. Epilepsi. 2012; 18(1): 13-18

Corresponding Author: Zekiye Toklu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale