ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

Traditional Medicine Practices in Epilepsy: Sample of Canakkale [Epilepsi]
Epilepsi. 2013; 19(1): 29-33 | DOI: 10.5505/epilepsi.2013.51422  

Traditional Medicine Practices in Epilepsy: Sample of Canakkale

Gülbu Tanrıverdi1, Melike Hilal Yalçın Gürsoy1, Halil Murat Şen2, Handan Işın Özışık Karaman2
1Canakkale Onsekiz Mart University, School of Health
2Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Medicine, Department of Neurology

OBJECTIVE: The aim of this study was to define known Traditional Medicine(TM) practices in the city center of Canakkale.
METHODS: This descriptive research was conducted with patients aged 18 and above.The sample calculation formula for a known population was used.There were 553 individuals who agreed to participate in this study that were included in this study.Permission had been obtained from the relevant institutions.The data obtained by the researchers was generated using a face to face interview method which was collected using a questionnaire in a five month.The data was evaluated with SPSS 13.
RESULTS: 3.1%(n=17)of the participants in the study either suffered from epilepsy themselves of one of their family members (mother, father, or siblings) were suffering from epilepsy. 8.3 % (n=46) of the participants second degree relatives were suffering from epilepsy, 6 % (n=33) had friends or neighbors that had been diagnosed with epilepsy. 26.4 % (n=146) of the participants knew of at least one TM method of how to cope with epilepsy.
CONCLUSION: As a result,health care professionals need to know the cultural characteristics of the society they are working with and be aware of the TM methods used in order to increase the chances of success in treating the patient.

Keywords: Epilepsy, Traditional Medicine, Canakkale


Epilepside Geleneksel Tıp Uygulamaları: Çanakkale Örneği

Gülbu Tanrıverdi1, Melike Hilal Yalçın Gürsoy1, Halil Murat Şen2, Handan Işın Özışık Karaman2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöröloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı,epilepside bilinen geleneksel tıp uygulamalarını Çanakkale il merkezinde tanımlamaktır.
YÖNTEMLER: Tanımlayıcı türde olan bu araştırma Çanakkale il merkezinde 18 yaş ve üzeri bireylerde yapıldı.Araştırmanın evreni 106 bin kişiden oluşmaktaydı.Evrenin biliniyor olduğu durumlardaki sıklık formülü kullanılarak minumum çalışılması gereken birey sayısı 384 olarak belirlendi.Olasılıksız örneklem yöntemi ile çalışmaya katılmayı kabul eden 553 birey örnekleme dahil edildi.İlgili kurumlardan izinler alındı.Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan soru formu ile yüzyüze görüşme yöntemiyle Ocak-Mayıs 2011 tarihlerini kapsayan beş aylık süre içinde toplandı.Veriler SPSS 13 ile yüzdelik ve ortalama dağılımları şeklinde değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılanların %3.1'inin(n=17) kendileri de dahil olmak üzere anne,baba ve kardeşleri epilepsi hastasıydı.Yine katılımcıların %8.3'ünün (n=46) ikinci dereceden akrabaları,%6'sının(n=33) komşu ve arkadaşları epilepsi tanısı almıştı.Araştırmaya katılanların % 26.4'ü(n=146) epilepsiye yönelik en az bir geleneksel tıp uygulaması biliyordu.Geleneksel tıp uygulamaları arasında yaygın bilinenlerden bazıları: soğan/sarımsak ve kolonya koklatma(n=40), psikolojik destek(n=31),nöbet sırasında dişler kenetlendiğinde kaşık sokmak (n=19), hocaya götürme, okunmuş su içirme ve muska yazdırma gibi dini uygulamalar (n= 14) ile sigara içirmedir (n=7).Ek olarak yılan,kirpi eti,acı kavun,anzer balı yedirilmesi,badem kabuğunun kaynatılıp içirilmesi,kurşun döktürme,tokat atma ve su dökerek uyandırma diğer geleneksel tıp uygulamalarındandır.
SONUÇ: Sağlık çalışanlarının içinde yaşadığı toplumun kültürel özelliklerini iyi tanıması ve geleneksel tıp uygulamaları hakkında bilgi sahibi olması,hastaların tedavi yönetimlerinde başarı şansını arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, geleneksel tıp, Çanakkale


Gülbu Tanrıverdi, Melike Hilal Yalçın Gürsoy, Halil Murat Şen, Handan Işın Özışık Karaman. Traditional Medicine Practices in Epilepsy: Sample of Canakkale. Epilepsi. 2013; 19(1): 29-33

Corresponding Author: Handan Işın Özışık Karaman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale