ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

The Effects of Carbamazepine and Valproic Acid on Serum Lipids in Epileptic Children [Epilepsi]
Epilepsi. 2005; 11(1): 16-21

The Effects of Carbamazepine and Valproic Acid on Serum Lipids in Epileptic Children

Sema SALTIK, Müferret ERGÜVEN, Fatma DURSUN, Sare ÖZLÜ
Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Objectives: We aimed to determine the effects of carbamazepine (CBZ) and valproic acid (VPA) on serum lipid levels in epileptic children.
Patients and Methods: The study included 30 children with idiopathic or cryptogenic epilepsy, who had been receiving monotherapy with CBZ (n=11) or VPA (n=19) for 2-3 years. A control group of 15 age-matched children was also included. Inclusion criteria in the study and control groups were the absence of any systemic disease or drug use that might affect the serum lipid profile and the absence of a family history of atherosclerotic heart disease. Serum levels of total cholesterol (TC), high-density lipoprotein (HDL), low-density lipoprotein (LDL), triglyceride were measured and LDL/HDL, TC/HDL ratios were calculated.
Results: Patients on CBZ monotherapy had significantly higher serum levels of TC and HDL compared to controls (p<0.01), TC compared to the VPA group (p<0.05), and LDL compared to both groups (p<0.05). Those on VPA monotherapy exhibited significantly higher HDL levels compared to controls (p<0.05).
Conclusion: Our findings show that CBZ therapy is associated with increases in serum HDL, LDL, and TC levels, while VPA therapy only results in increased HDL levels in epileptic children.

Keywords: Anticonvulsants/adverse effects; carbamazepine/pharmacology/therapeutic use; child; epilepsy/ blood/drug therapy; lipids/blood; lipoproteins/blood; triglycerides/blood; valproic acid/pharmacology/therapeutic use.


Epilepsili Çocuklarda Valproik Asit ve Karbamazepin Tedavisinin Serum Lipid Profili Üzerine Etkisi

Sema SALTIK, Müferret ERGÜVEN, Fatma DURSUN, Sare ÖZLÜ
Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Epilepsili çocuklarda, karbamazepin (KBZ) ve valproik asit (VPA) tedavisinin serum lipid profili üzerine etkisi araştırıldı.
Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya, en az iki, en çok üç yıldır antiepileptik ilaç olarak VPA (n=19) veya KBZ (n=11) monoterapisi gören, idiyopatik veya kriptojenik epilepsili 30 çocuk alındı. Kontrol grubu ise benzer yaşlarda 15 çocuktan oluşturuldu. Hasta ve kontrol gruplarına alınan çocuklarda, serum lipid profilini etkileyebilecek sistemik bir hastalık ve ilaç kullanımı veya ailelerinde aterosklerotik kalp hastalığı öyküsünün bulunmaması şartı arandı. Tüm gruplarda serum total kolesterol (TK), yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), trigliserid düzeyleri ölçüldü ve LDL/HDL, TK/HDL oranları hesaplandı; bulunan sonuçlar karşılaştırıldı.
Bulgular: Karbamazepin tedavisi gören hastalarda serum TK düzeyi, kontrol grubuna (p<0.01) ve VPA grubuna (p<0.05); HDL düzeyi kontrol grubuna (p<0.01); LDL düzeyi kontrol ve VPA gruplarına (p<0.05) göre yüksek bulundu. Valproik asit tedavisi gören hastalarda ise sadece serum HDL düzeyi kontrol grubuna göre yüksek bulundu (p<0.05).
Sonuç: Sonuçlarımız epilepsili hastalarda 2-3 yıl süreyle uygulanan KBZ tedavisinin serum HDL, LDL ve TK düzeylerinde; VPA tedavisinin ise serum HDL düzeyinde artışa yol açtığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Antikonvulsan/yan etki; karbamazepin/farmakoloji/terapötik kullanım; çocuk; epilepsi/kan/ ilaç tedavisi; lipid/kan; lipoprotein/kan; trigliserid/kan; valproik asit/farmakoloji/terapötik kullanım.


Sema SALTIK, Müferret ERGÜVEN, Fatma DURSUN, Sare ÖZLÜ. The Effects of Carbamazepine and Valproic Acid on Serum Lipids in Epileptic Children. Epilepsi. 2005; 11(1): 16-21

Corresponding Author: Sema SALTIK


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale