ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

The diagnostic and prognostic value of induction methods in patients with psychogenic nonepileptic seizures [Epilepsi]
Epilepsi. 2013; 19(3): 114-120 | DOI: 10.5505/epilepsi.2013.30306  

The diagnostic and prognostic value of induction methods in patients with psychogenic nonepileptic seizures

Fatma Genç, Nurgül Yılmaz, Yasemin Biçer Gömceli, Kerim Hakan Özen, Fatma Kurtuluş, Aylin Yaman, Mehmet Ertan Temir
Antalya Education And Research Hospital Neurology Clinic

OBJECTIVE: Psychogenic non-epileptic seizures (PNES) are reported in 10-30% of patients who are diagnosed as having refractory seizures referred to epilepsy centers. Many epilepsy centers use some sort of provocative techniques to aid in the diagnosis of PNES. In this study we aimed to determine the value of diagnostic effects of seizure induction methods.
METHODS: We analyzed retrospectively 66 patients who were suspected as PNES and referred by a clinician to our outpatient EEG laboratory between July 2011- January 2013. Intravenous saline was administered for seizure induction which is a routine seizure induction method used in our laboratory. Follow-up data were gathered by telephone interviews or from patient charts.
RESULTS: PNES were observed in 39 (59.1%) of 66 patients. Twenty-eight patients were thought to have pure PNES. After 3-17 months (mean: 6.9 months) of induction, 27 of 39 patients were either seizure-free or had significiant reduction in seizure frequency.
CONCLUSION: In this study we conclude that; provocative techniques are useful, cheap and accessible for the diagnosis of PNES. If applied delicately, they may also provide a positive impact on the patient’s self-recognition, and also, the prognostic consequences of the condition.

Keywords: Epilepsy, Psychogenic non-epileptic seizure, induction


Psikojenik nonepileptik nöbetlerde indüksiyonun tanı ve prognoz üzerine etkileri

Fatma Genç, Nurgül Yılmaz, Yasemin Biçer Gömceli, Kerim Hakan Özen, Fatma Kurtuluş, Aylin Yaman, Mehmet Ertan Temir
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

AMAÇ: Epilepsi merkezlerine dirençli epilepsi tanısı ile refere edilen hastaların yaklaşık %10-30’unun nonepileptik psikojen nöbet (NEPN) tanısı aldığı bildirilmektedir. Birçok epilepsi merkezinde NEPN tanısına yardımcı olmak için bazı provokatif yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada nöbet indüksiyon metodlarının tanısal etkilerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: EEG laboratuarına Temmuz 2011-Ocak 2013 tarihleri arasında NEPN ön tanısı ile yönlendirilerek indüksiyon uygulaması yapılan 66 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Laboratuarımızda uygulanan rutin indüksiyon protokolü doğrultusunda iv SF ile nöbet indüksiyonu yapıldı. İndüksiyon sonrası izlem verileri telefon görüşmeleri ve hasta dosyalarından elde edildi.
BULGULAR: Altmışaltı hastanın 39’unda (%59.1) NEPN izlendi. Hastaların 28’inde pür NEPN düşünüldü. İndüksiyondan 3-17 ay (ort: 6.9 ay) sonra 39 hastanın 27’sinde nöbet izlenmediği veya nöbet sıklığının önemli ölçüde azaldığı izlendi.
SONUÇ: Bu çalışmada; provakatif yöntemlerin kullanışlı, ucuz ve hatta hastanın tanıyı kabullenmesinde etkisi olabileceği sonucuna vardık. İndüksiyon uygulaması özenle yapıldığı taktirde hastaların hastalığı kabullenmesinde ve ayrıca prognostik sonuçları hakkında olumlu etki sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Nonepileptik psikojenik nöbet, indüksiyon


Fatma Genç, Nurgül Yılmaz, Yasemin Biçer Gömceli, Kerim Hakan Özen, Fatma Kurtuluş, Aylin Yaman, Mehmet Ertan Temir. The diagnostic and prognostic value of induction methods in patients with psychogenic nonepileptic seizures. Epilepsi. 2013; 19(3): 114-120

Corresponding Author: Fatma Genç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale