ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

EEG Findings of Children with Attention Deficit and Autism [Epilepsi]
Epilepsi. 2015; 21(3): 133-138 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.25743  

EEG Findings of Children with Attention Deficit and Autism

Figen Yavlal1, Nerses Bebek2, Osman Abalı3, Candan Gürses2, Betül Baykan2, Ayşen Gökyiğit2
1Istanbul University, Instutute Of Experimental Medicine, Department Of Neuro Science School Of Medicine, Department Of Neurology And Clinical Neurophysiology
2Istanbul University, School Of Medicine, Department Of Neurology And Clinical Neurophysiology
3Istanbul University, School Of Medicine, Department Of Child Psychiatry

INTRODUCTION: Autism causes deviations in communication, social, cognitive, and behavioral development. Retrospective analysis of EEG findings in children with autism and attention deficit evaluated in a child psychiatric clinic between 2011 and 2012 was performed in the present study.
METHODS: Of the 20 subjects included, 14 were male (80%), and 4 were female (20%), all between the ages of 3 and 19 years.
RESULTS: No sign of epilepsy was present in patient histories. EEG findings were normal in 8 patients (40%), of whom all were male with a mean age of 6±3.7 years. Epileptiform activity or mild, diffuse slowing was present in the EEGs of 12 patients with a mean age of 12±3.3 years. Focal epileptiform activity was found in 7 cases (58.7%), and generalized epileptiform discharges were found in 1 (8.3%). Mild, diffuse slowing was found in 4 (33%) patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been reported that autism and attention deficit patients have different rates of EEG abnormality and epilepsy. In the present study, epileptiform abnormality was present in 40% of patients. It is remarkable that repeated and sleep EEGs can improve the ability to determine this abnormality rate. It is important to highlight these differences in order to increase the prognostic value of the EEG and its contribution to physiopathology in child psychiatry patients.

Keywords: EEG anomalies, epilepsy; hyperactivity; autism.


Dikkat Eksikliği ve Otizm Tanılı Çocuk Olgularda Elektroensefalografi Bulguları

Figen Yavlal1, Nerses Bebek2, Osman Abalı3, Candan Gürses2, Betül Baykan2, Ayşen Gökyiğit2
1İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Otizm sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapmayla belirli nöropsikiyatrik bir bozukluktur. Bu çalışmada otizm ve dikkat eksikliği tanıları olan çocuk olguların elektroensefalografi (EEG) bulguları değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniği tarafından, 2011–2012 yılları arasında EEG laboratuvarına gönderilen otizm ve dikkat eksikliği tanısı olan çocuk olguların EEG bulguları geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya 3–19 yaş arasında, 16’sı erkek (%80), dördü kız (%20) olmak üzere toplam 20 olgu alındı.
BULGULAR: Olguların hiçbirinde epilepsi öyküsü yoktu. Yirmi olgudan sekizinin (%40) EEG’si normaldi. Bu hastaların yaş ortalaması 6±3.7 yıldı. Elektroensefalografisinde epileptiform anomali ya da temel aktivite bozukluğu olan 12 hastanın yaş ortalaması 12±3.3 yıldı ve sekizi erkekti. Yedi hastada (%58.3) fokal epileptiform, birinde (8.3) jeneralize epileptiform anomali saptandı. Dört hastada (%33) yaygın organizasyon bozukluğu izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Otizm ve dikkat eksikliği bulunan olgularda değişen oranlarda EEG anomalilerinin ve epileptik nöbetlerin varlığı bildirilmiştir. Çalışmamızda olguların %40’ında epileptiform anomali saptanmıştır. Bu anomalinin saptanma olasılığının tekrarlanan uyku EEG’si incelemelerinde belirgin bir artış gösterdiği dikkati çekmektedir, epilepsi öyküsü ise bulunmamaktadır. Bu farklılıkların aydınlatılması, çocuk psikiyatrisi hasta grubunda EEG’nin prognostik öneminin ve fizyopatolojiye olası katkısının değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: EEG anomalisi, epilepsi; hiperaktivite; otizm.


Figen Yavlal, Nerses Bebek, Osman Abalı, Candan Gürses, Betül Baykan, Ayşen Gökyiğit. EEG Findings of Children with Attention Deficit and Autism. Epilepsi. 2015; 21(3): 133-138

Corresponding Author: Figen Yavlal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale