ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

The Role of Muscle Enzymes and Prolactine in the Differentiation between Generalized Tonic-Clonic Epileptic Seizures and Nonepileptic Seizures [Epilepsi]
Epilepsi. 2001; 7(3): 81-83

The Role of Muscle Enzymes and Prolactine in the Differentiation between Generalized Tonic-Clonic Epileptic Seizures and Nonepileptic Seizures

Ertuğrul BOLAYIR1, Nesim KUĞU2, Aytekin AKYÜZ1, Kamil TOPALKARA1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

Objectives: The differential diagnosis of epileptic and nonepileptic seizures is of significant importance with regard to treatment, follow-up, and implications for the patients. We evaluated the role of muscle enzymes and prolactine in the differentiation between generalized tonic-clonic seizures and nonepileptic seizures. Patients and Methods: The study included two groups of patients with generalized tonic-clonic seizures (n=15) and nonepileptic seizures (n=15). Fifteen healthy subjects comprised the control group. Serum creatine phosphokinase (CPK), lactate dehydrogenase (LDH), and prolactine levels were measured within half an hour after the end of seizures. Results: Epileptic patients exhibited significantly higher levels of CPK, LDH, and prolactine compared to the other groups (p<0.05). On the other hand, differences were not significant between patients with nonepileptic seizures and healthy controls (p>0.05). Conclusion: The findings suggest that measurement of CPK, LDH, and prolactine levels is instrumental, inexpensive, and simple in differentiating between epileptic and nonepileptic seizures.

Keywords: Creatine kinase/blood; diagnosis, diff e r e n t i a l ;epilepsy/diagnosis/enzymology; lactate dehydrogenase/blood; prolactin/blood; seizures/diagnosis/enzymology


Jeneralize Tonik Klonik Nöbet ile Yalancı Nöbetlerin Ayrımında Kas Enzimleri ve Prolaktinin Önemi

Ertuğrul BOLAYIR1, Nesim KUĞU2, Aytekin AKYÜZ1, Kamil TOPALKARA1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

Amaç: Epileptik ve nonepileptik nöbetlerin ayı- rıcı tanıları, hastaların takip ve tedavileri ve do- ğurduğu sonuçlar açısından çok önemlidir. Bu çalışmada, serum kas enzimleri ve prolaktin de- ğerlerinin jeneralize tonik-klonik nöbetleri konversif tip nöbetlerden ayırmadaki rolünü değerlendirdik. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya jeneralize tonik- klonik nöbet geçiren 15 olgu (grup 1) ve konversiyon atağı ile getirilen 15 olgu (grup 2) alındı. Sağlıklı 15 bireyden de kontrol grubu (grup 3) oluşturuldu. Tüm olgularda kreatin fosfokinaz (CPK), laktat dehidrojenaz (LDH) ve prolaktin dü- zeyleri nöbet bitiminden en geç yarım saat içinde ölçüldü. Bulgular: Diğer gruplar ile karşılaştırıldığında, epilepsili hasta grubunda CPK, LDH ve prolaktin düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede yükseldiği görüldü (p<0.05). Konversif nöbetleri olan olgularla kontrol grubu arasında ise anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Epilepsi ile konversif tip nöbetlerin ayrı- mında CPK, LDH ve prolaktin düzeylerinin ölçülmesi basit, pratik ve ucuz bir yöntem olarak kullan ılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kreatin kinaz/kan; tanı, ayırıcı; epilepsi/tanı/enzimoloji; laktat dehidrojenaz/kan; prolaktin/kan; nöbet/tanı/enzimoloji.


Ertuğrul BOLAYIR, Nesim KUĞU, Aytekin AKYÜZ, Kamil TOPALKARA. The Role of Muscle Enzymes and Prolactine in the Differentiation between Generalized Tonic-Clonic Epileptic Seizures and Nonepileptic Seizures. Epilepsi. 2001; 7(3): 81-83


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale