ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

Lamotrigine Usage in Epileptic Patients [Epilepsi]
Epilepsi. 2015; 21(3): 128-132 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.16362  

Lamotrigine Usage in Epileptic Patients

Levent Öcek, İrem Fatma Uludağ, Derya Güner, Yaşar Zorlu
Department Of Neurology, Tepecik Education And Research Hospital, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study was to investigate the effect and side effects of lamotrigine (LTG) on seizures.
METHODS: Epilepsy outpatient clinic records for 416 patients who had been monitored for at least 6 months were studied retrospectively. Age, sex, seizure type, number of seizures, additional drugs used in treatment, duration of treatment, and drug side effects were analyzed.
RESULTS: Of the 416 patients, 244 (58.7%) were female, and 162 were male (41.3%). Mean age was 33.2±10.7. Monthly seizure rates were reduced 67.3% with LTG treatment, and 328 patients (78.8%) were still receiving treatment, while 88 (21.2%) had stopped usage due to side effects or for other reasons. Of these side effects, dizziness (5.5%) and rash (4.3%) were the most common. Pregnancy occurred in 18 patients on LTG treatment, and no malformation was detected at birth.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In refractory epileptic patients, LTG has a high activity level and an acceptable side effect profile.

Keywords: Effects and side effects, epilepsy; lamotrigine.


Epilepsi Hastalarında Lamotrijin Deneyimi

Levent Öcek, İrem Fatma Uludağ, Derya Güner, Yaşar Zorlu
İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada lamotrijinin (LTG) nöbetler üzerine etkinliğini ve yan etki profilini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimiz epilepsi dal polikliniğinde en az altı ay süre ile izlenmiş 416 LTG kullanan hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, nöbet tipi, nöbet sayıları, tedavide kullanılan ek ilaçlar, tedavi süreleri ve ilaç yan etkileri kayıt edildi.
BULGULAR: Dört yüz on altı hastanın 244’ü (%58.7) kadın, 172’si (%41.3) erkek idi. Yaş ortalaması 33.2±10.7 idi. Lamotrijin ile aylık nöbet sayısında azalma oranı %67.3 bulundu. Lamotrijin kullanmaya başlanan hastaların 328’i (%78.8) ilacı halen kullanmakta olup, 88 (%21.2) hasta etki yetersizliği, yan etki veya diğer nedenler ile LTG tedavisini bırakmıştı. En sık görülen yan etkiler sersemlik (%5.5) ve deri döküntüsüydü (%4.3). On sekiz hastada LTG tedavisi altında gebelik gerçekleşti ve bebeklerde herhangi bir malformasyon saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tedaviye dirençli epilepsi hastalarında yapılan bu çalışmada LTG’nin yüksek etkinlik düzeyine sahip ve kabul edilebilir yan etki profili olan bir antiepileptik ilaç olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Etkiler ve yan etkiler, epilepsi; lamotrijin.


Levent Öcek, İrem Fatma Uludağ, Derya Güner, Yaşar Zorlu. Lamotrigine Usage in Epileptic Patients. Epilepsi. 2015; 21(3): 128-132

Corresponding Author: Levent Öcek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale