ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

Clinical and Electroencephalographic Evaluation of Patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy [Epilepsi]
Epilepsi. 2001; 7(3): 84-88

Clinical and Electroencephalographic Evaluation of Patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy

Yahya ÇELİK1, Naci KARAAĞAÇ2, Seher Naz YENİ2, Nesrin ERGİN0
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Objectives: The clinical and electroencephalographic features were evaluated in patients with juvenile myoclonic epilepsy (JME). Patients and Methods: We evaluated 41 patients (27 females, 14 males; mean age 23.2 years; range 15 to 40 years) with JME with respect to the age of the onset and the type of seizures, neurologic examination findings, precipitating factors, medical histories, electroencephalographic and radiologic findings, and responses to the therapy. Results: The mean age of onset of seizures was 14 years. Only five patients had myoclonic seizures alone, while 34 patients had both myoclonic and generalized tonic clonic seizures. Two patients had myoclonic, generalized tonic clonic, and absence seizures. The female to male ratio was 2:1. The onset of myoclonic seizures ranged from 8 to 18 years of age. Polyspike and wave activities were noted in 40% of EEG recordings. Monotherapy with sodium valproate was the first choice of treatment when a diagnosis of JME was made. Co n c l u s i o n : Although myoclonic seizures do not present difficulty in identification, they may be overlooked or ignored unleş they are adequately considered, resulting in significant delays in diagnosis.

Keywords: Electroencephalography; epilepsy, absence; myoclonic epilepsy, juvenile/diagnosis/complications; photosensitivity disorders/complications; valproic acid/therapeutic use.


Juvenil Miyoklonik Epilepsili Hastaların Klinik ve Elektroensefalografik Değerlendirilmesi

Yahya ÇELİK1, Naci KARAAĞAÇ2, Seher Naz YENİ2, Nesrin ERGİN0
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada juvenil myoklonik epilepsi (JME) tanısı konan hastalarda klinik ve elektroensefalografik değişkenler araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya JME tanısı almış 41 hasta (27 kadın, 14 erkek; ort. yaş 23.2; dağılım 15-40) alındı. Hastaların nöbet başlangıç yaşı, nöbet tipleri, nörolojik muayeneleri, nöbeti kolaylaşıran faktörler, öz- ve soygeçmiş özellikleri, EEG, radyolojik bulguları ve tedaviye yanıtları incelendi. Bulgular: Olgularda nöbet başlangıç yaş ortalamas ı 14 bulundu. Hastaların beşinde yalnızca miyoklonik nöbetler, 34'ünde miyoklonik nöbet ve jeneralize tonik klonik nöbet, iki hastada ise miyoklonik nöbet, jeneralize tonik klonik nöbet ve absans nöbetleri görüldü. Kadın/erkek oranı 2:1 idi. Miyoklonik nöbetlerin başlangıcı 8-18 yaşlar aras ında değişmekteydi. ÒPolyspike and waveÓ dalga aktivitesi 37 EEG'de görüldü. Tüm hastalarda JME tanısı konduğunda ilk tercih edilen tedavi sodyum valproat monoterapisi şeklindeydi. Sonuç: Epilepsili hastalarda ortaya çıkan miyoklonik nöbetler kolay tanınan özellikte olmalarına rağmen çok kolay gözden kaçabilirler. Bu durum tanıda önemli gecikmelere yol açabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Elektroensefalografi; epilepsi, absans;miyoklonik epilepsi, juvenil/tanı/komplikasyon; fotosensitivite hastalıkları/komplikasyon; valproik asit/terapötik kullanım.


Yahya ÇELİK, Naci KARAAĞAÇ, Seher Naz YENİ, Nesrin ERGİN. Clinical and Electroencephalographic Evaluation of Patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy. Epilepsi. 2001; 7(3): 84-88


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale