ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

EEG Abnormalities in Migraineurs with Aura [Epilepsi]
Epilepsi. 2001; 7(3): 100-104

EEG Abnormalities in Migraineurs with Aura

Dilek Necioğlu ÖRKEN1, Destina YALÇIN1, Burcu İSMİHANOĞLU1, Hulki FORTA1
Şişli Etfal Eğitim ve Araştİrma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Objectives: The aim of this study was to determine the poşible electroencephalographic (EEG) changes in migraineurs with aura. Patients and Methods: Nineteen migraineurs with visual aura were studied with respect to EEG abnormalities during attack-free periods. There were two males and 17 females (mean age 29.4 years; range 10 to 54 years). EEGs were recorded in accordance with the international 10-20 system using transverse and longitudinal electrode locations for three minutes and included hyperventilation and intermittent photic stimulation between 0.5 and 20 Hz. The results were compared with those of a control group having a similar age distribution. Resu l t s : Focal EEG abnormalities were detected in four patients in the form of decreased theta activity in the range of 6-7 Hz. These abnormalities were localized in the frontal region in three patients and in the parietal posterior temporal region in one patient. Background EEG activity was normal in all patients. The abnormalities noted were not correlated with the activation methods. No statistically significant diff e rences were found between the patient group and controls with respect to EEG abnormalities (p>0.05). Conclusion: Although our findings suggest that EEG abnormalities found in migraineurs are not specific for a definitive diagnosis of migraine, EEG may be of help in excluding epileptic seizures in patients presenting with visual symptoms.

Keywords: Electroencephalography; epilepsy/diagnosis;migraine/physiopathology/diagnosis.


Auralı Migrenli Olgularda EEG

Dilek Necioğlu ÖRKEN1, Destina YALÇIN1, Burcu İSMİHANOĞLU1, Hulki FORTA1
Şişli Etfal Eğitim ve Araştİrma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Amaç: Çalışmamızda auralı migren olgularında elektroensefalografinin (EEG) gösterebileceği patolojilerin araştırılması amaçlandı. Hastalar ve Yöntemler: Görsel semptomları olan auralı migrenli 19 olgunun (2 erkek, 17 kadın; ort. yaş 29.4; dağılım 10-54) ataksız dönemde EEG'leri çekildi. EEG incelemesinde elektrotlar uluslararası 10-20 sistemine göre dizildi, transvers ve longitudinal bağlantılar kullanılarak çekim yapıldı. Hastaların tümüne üç dakika boyunca hiperventilasyon ve 0.5-20 Hz sınırları arasında intermittan fotik stimülasyon uygulandı. Sonuçlar benzer yaş dağılımındaki kişilerden oluşan kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Bulgular: On dokuz hastanın dördünde EEG'de fokal bozukluk saptandı. Bunların tümü 6-7 Hz teta frekansında yavaşlama şeklindeydi. Anomali üç hastada frontal bölgede, bir hastada parietal-posterior temporal bölgede idi. Zemin aktivitesi hastalar ın tümünde normal olarak değerlendirildi. Anomalilerde aktivasyon yöntemleri ile artış görülmedi. Hasta ve kontrol grubu arasında EEG bozukluklar ı yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Auralı migrenli hastalarda saptanan patolojik EEG bulgularının tanı koymada yeterli olmadığı- nı, ancak nöbet benzeri semptomatoloji ile izlenen auralı migren hastalarının ayırıcı tanısında epileptik nöbetler bulunduğu için bu tür hastaların EEG ile incelenmesinin yararlı olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Elektroensefalografi; epilepsi/tanı;migren/fizyopatoloji/tanı.


Dilek Necioğlu ÖRKEN, Destina YALÇIN, Burcu İSMİHANOĞLU, Hulki FORTA. EEG Abnormalities in Migraineurs with Aura. Epilepsi. 2001; 7(3): 100-104


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar




Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale