ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

Sensitivity to Febrile Seizures in Genetically Absence Epileptic WAG/Rij Rat Pups [Epilepsi]
Epilepsi. 2005; 11(1): 11-15

Sensitivity to Febrile Seizures in Genetically Absence Epileptic WAG/Rij Rat Pups

Özlem AKMAN1, Ayşe KARSON1, Nurbay ATEŞ1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Objectives: Sensitivity to febrile seizures was investigated in Wistar Albino Glaxo/Rijswijk (WAG/Rij) rats in the early life before spike and wave discharges occurred.
Study Design: Wistar albino (n=7) and WAG/Rij (n=5) rat pups (21-22 days old) were exposed to warm water bath of 45 °C once every other day for a total of ten times to induce febrile seizures. The rats were kept in warm water for a maximum of four minutes or till the onset of seizures and body temperature was measured with the use of a rectal probe before the bath and at the onset of seizures. The latency and duration of seizures were recorded and the severity of seizures was rated using a 0-4 point scale.
Results: The severity of seizures were similar in both groups. The latency of febrile seizures in WAG/Rij rats was longer in all the seizures, being significantly prolonged in the first, second, and 7th to 10th seizures (p<0.05). The number of seizures was correlated with increased seizure duration in both groups, which was significant for the 6th to 10th seizures in the Wistar group, and for the 8th to 10th seizures in the WAG/Rij group (p<0.05). However, the duration of seizures did not differ significantly between the two groups.
Conclusion: The longer latency of febrile seizures observed in WAG/Rij rats may indicate the development of a resistance to seizures related with the limbic structure. GABAergic mechanisms may be responsible for this resistance.

Keywords: Body temperature; disease models, animal; epilepsy, absence/physiopathology/genetics; heat/adverse effects; latency period; rats, inbred strains; seizures, febrile/physiopathology.


Genetik Absans Epilepsili WAG/Rij Yavru Sıçanlarda Febril Nöbet Duyarlılığı

Özlem AKMAN1, Ayşe KARSON1, Nurbay ATEŞ1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Amaç: Wistar Albino Glaxo/Rijswijk (WAG/Rij) ırkı sıçanlarda, diken dalga deşarjların ortaya çıkmadığı erken dönemde febril nöbetlere karşı duyarlılık araştırıldı.
Çalışma planı: Çalışmada, 21-22 günlük Wistar albino sıçanlar (n=7) ile genetik absans epilepsili WAG/Rij sıçanlar (n=5), ısısı 45 °C olan sıcak suyla, iki günde bir olmak üzere toplam 10 kez tekrarlayan febril nöbetlere maruz bırakıldı. Sıçanlar suyun içerisinde en çok dört dakika ya da nöbet başlangıcına dek tutuldu ve vücut sıcaklıkları, sıcak su uygulaması öncesi ve nöbet başlangıcında bir rektal prob ile ölçüldü. Her iki grupta febril nöbet latansı ve süresi kaydedildi. Nöbet şiddeti 0-4 arasında derecelendirilen bir skalaya göre değerlendirildi.
Bulgular: Gruplar arasında nöbet şiddeti açısından bir farklılık gözlenmedi. Febril nöbet latansının WAG/Rij sıçanlarda tüm nöbetlerde daha uzun olduğu gözlendi ve 1, 2, 7-10. nöbetlerdeki farklılık anlamlı bulundu (p<0.05). İki grupta da, geçirilen nöbet sayısına bağlı olarak nöbet sürelerinde artış saptandı. Bu artış ilk nöbete göre Wistar grubunda 6-10. nöbetlerde, WAG/Rij grubunda ise 8-10. nöbetlerde anlamlı bulundu (p<0.05). Nöbet süresi açısından iki grup arasında anlamlı farklılık gözlenmedi.
Sonuç: WAG/Rij sıçanlarda febril nöbetlere ait latans değerlerinin daha uzun bulunması, bu hayvanlarda limbik yapıları etkileyen nöbetlere karşı oluşan direncin bir göstergesi sayılabilir. Bu direncin gelişiminde GABAerjik sistemin rolü olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vücut ısısı; hastalık modeli, hayvan; epilepsi, absans/fizyopatoloji/genetik; ısı/yan etki; latans süresi; sıçan, inbred suşlar; nöbet, febril/fizyopatoloji.


Özlem AKMAN, Ayşe KARSON, Nurbay ATEŞ. Sensitivity to Febrile Seizures in Genetically Absence Epileptic WAG/Rij Rat Pups. Epilepsi. 2005; 11(1): 11-15


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale