ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

Quantitative Electroencephalographic Analysis in Determining the Depth of Anesthesia and Regional Differences and Hemispheric Asymmetry on EEG Recordings [Epilepsi]
Epilepsi. 2001; 7(3): 95-99

Quantitative Electroencephalographic Analysis in Determining the Depth of Anesthesia and Regional Differences and Hemispheric Asymmetry on EEG Recordings

Aynur ÖZGE1, Ülkü ÇÖMELEKOĞLU2, Ali Aydın ALTUNKAN3, Handan MISIRLI4
1Mersin üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
2Mersin üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı
3Mersin üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
4Haydarpaşa Numune Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği

Objectives: We evaluated the depth of the anesthesia with the use of EEG monitorization during total intravenous anesthesia (TIVA) and aşociated hemispheric asymmetry and regional differences. Patients and Methods: Twelve right-handed patients (mean age 23 years; range 18 to 27 years) undergoing varicocelectomy was included after obtaining the ethical committee consent. Anesthesia induction was performed by propofol, remifentanil, and cisatracurium followed by TIVA by propofol and remifentanil. EEGs were recorded for five minutes after the induction period, during surgical incision, and beyond 15 minutes intraoperatively. Background activity was evaluated using quantitative analysis of transcortical reconstruction. The intensities of EEG waves (alpha, beta, theta, delta) were aşeşed and the frequency was analyzed by the fast Fourier transform method. R e s u l t s : During TIVA, decreased alpha and increased delta activities were detected in the anterior regions of both hemispheres. A decrease in the beta activity in the anterior left hemisphere was aşociated with significant changes in alpha and delta activities in the right hemisphere (p<0.05). An increase in delta activity and a decrease in beta activity was found in the right temporal region (p<0.05). No asymmetry was detected in the parietal or occipital regions. Con c l u s i o n : Our findings suggest that quantitative EEG analysis may be of help in determining and monitoring depth of anesthesia, and that various aşociated responses are induced in diverse regions of the hemispheres.

Keywords: Anesthesia, general; anesthetics, intravenous;dose-response relationship, drug; electroencephalography/drug effects; monitoring, intraoperative.


Anestezi Derinliğini Belirlemede Kantitatif EEG Analizi. EEG'de Bölgesel Farklılıklar ve Hemisfer Asimetrisi

Aynur ÖZGE1, Ülkü ÇÖMELEKOĞLU2, Ali Aydın ALTUNKAN3, Handan MISIRLI4
1Mersin üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
2Mersin üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı
3Mersin üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
4Haydarpaşa Numune Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği

Amaç: Total intravenz anestezi (TİVA) sorasında yapı- lan EEG monit.rizasyonu ile anestezi derinliğinin belirlenmesine çalışıldı ve ortaya çıkan hemisferler arası asimetri ve bölgesel farklılıklar değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Etik kurul onayİ alınarak, varikoselektomi ameliyatı planlanmış sağ elini kullanan 12 hastada (ort. yaş 23; dağılım 18-27) propofol+remifentanil+ sisatrakuryum ile anestezi indüksiyonu ve propofol+ remifentanil kullanılarak TİVA idamesi sağlandı. İnd üksiyon dönemi sonrası, cerrahi insizyon sırasında ve ameliyatın 15. dakikasından sonra oluşan yanıtlar beşer dakika süreyle kaydedildi ve kantitatif analizle transkortikal montajda zemin aktivitesi değerlendirildi. Temel EEG dalgalarının (alfa, beta, teta, delta) yoğunluk analizi ve fast Fourier transform ile frekans analizi yapıldı; sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Total intraven.z anestezi sırasında hemisfer ön bölgelerinde alfa yoğunluğunda azalma, delta yoğunlu ğunda anlamlı artış gözlendi. Sol hemisfer ön bölgelerinde beta yoğunluğu azalmakla birlikte delta ve alfa aktivitelerinin sağ hemisferde belirgin olarak değişkenlik gösterdiği saptandı (p<0.05). Sağ temporal bölgede delta artışı ve beta azalması (p<0.05) gözlenirken, parietal ve oksipital kayıtlarda asimetri saptanmadı. Sonuç: Anestezi derinliğinin saptanması ve takibinde kantitatif EEG analizinin yararlı olduğu ve anestezik ajanların hemisferlerin çeşitli bölgelerinde farklı yanıtlar oluşturduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, genel; anestetik, intraven.z;doz-yanİt ilişkisi, ilaç; elektroensefalografi/ilaç etkisi; izleme,intraoperatif.Äy


Aynur ÖZGE, Ülkü ÇÖMELEKOĞLU, Ali Aydın ALTUNKAN, Handan MISIRLI. Quantitative Electroencephalographic Analysis in Determining the Depth of Anesthesia and Regional Differences and Hemispheric Asymmetry on EEG Recordings. Epilepsi. 2001; 7(3): 95-99


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale