ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 25  Issue : 1  Year: 2019

The Effect of Antiepileptic Drug Therapy on Cognition in Drug Responsive Mesial Temporal Lobe Epilepsy [Epilepsi]
Epilepsi. Ahead of Print: JTES-81488 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.81488  

The Effect of Antiepileptic Drug Therapy on Cognition in Drug Responsive Mesial Temporal Lobe Epilepsy

Burcu Yüksel1, Sibel Çeliker Uslu2, Hande Sarıahmetoğlu3, Cahit Keskinkılıç4, Dilek Ataklı3
1Antalya Training and Research Hospital, Neurology Department, Antalya/ Turkey
2Samsun Training and Research Hospital, Neurology Department, Samsun, Turkey
3Bakirkoy Training and Research Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery, Neurology Department, Istanbul, Turkey
4Bakirkoy Training and Research Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery, Neuropsychology Department, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Our aim was to search the effect of antiepileptic drugs on memory and executive functions in drug responsive mesial temporal lobe epilepsy apart from frequent seizures.
METHODS: Thirty-four patients with the diagnosis of MTLE-HS and 30 healthy controls were enrolled. These patients under the treatment of maximum two AEDs and suffering from less than or equal to two complex partial seizures in one month or suffering from less than two secondarily generalized seizures in one year were accepted as drug responsive.The patients receiving monotherapy (PRM) and polytherapy (PRP) were compared in terms of memory and executive functions.
RESULTS: Nineteen patients (%55,8) were receiving monotherapy while fifteen (%44,2) were on polytherapy. The maximum number of learned words in the verbal memory test, immediate and delayed recall scores and logical memory scores were statistically significantly lower in the PRP than in the PRM (p<0,05). For the verbal attention test and verbal fluency test, the scores of PRP were significantly lower than those of the PRM (p<0,01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion maximal impairments were seen on most of the cognitive functions in PRP. We suggested that these results might support the negative impacts of antiepileptic drugs on cognition.

Keywords: mesial temporal lobe epilepsy, drug responsiveness, epilepsy, antiepileptic drugs


İlaç Tedavisine İyi Yanıt Veren Mezial Temporal Lob Epilepsili Hastalarda Tedavinin Bellek ve Yürütücü İşlevler Üzerine Etkisi

Burcu Yüksel1, Sibel Çeliker Uslu2, Hande Sarıahmetoğlu3, Cahit Keskinkılıç4, Dilek Ataklı3
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Antalya
2Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Samsun
3Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
4Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöropsikoloji, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda ilaç tedavisine iyi yanıt veren mezial temporal lob epilepsili (MTLE) hastaların, bellek ve frontal lob fonksiyonlarını inceleyerek antiepileptik ilaçların kognisyon üzerine, sık tekrarlayan nöbetlerden bağımsız olarak etkisi olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: MTLE tanısı almış olan, ilaca yanıtlı grup olarak en fazla iki antiepileptik ilaç (AEİ) alan ve ayda ikiden az kompleks parsiyel nöbet veya yılda ikiden az sekonder jeneralize nöbet geçiren 34 hasta ve 30 benzer yaş, cinsiyet ve eğitim durumuna sahip sağlıklı kontrol çalışmamıza dahil edildi. Çalışmamızda monoterapi ve politerapi alan hastalar, bellek ve frontal lob fonksiyonları yönünden karşılaştırıldı. Bellek ve yürütücü işlevler için geniş bir test bataryası kullanıldı.
BULGULAR: 34 hastanın 19’u (%55,8) monoterapi, 15’i (%44,2) politerapi almaktaydı. Politerapi alan hastaların monoterapi alan hastalara göre, sözel belleğin özellikle toplam öğrenme parametresinin anlamlı düzeyde düşük olduğu, kısa ve uzun süreli görsel belleğin ve mantıksal belleğin ileri düzeyde etkilenmiş olduğu (p<0,05), dikkat testinde ve verbal akıcılık testinde ileri düzeyde anlamlı bozulma saptandı (p<0,01). Stroop ve ardışık kategori adlandırma testlerinde ise farklılık saptanmadı (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak kullanılan antiepileptik ilaç sayısı arttıkça değerlendirdiğimiz çoğu kognitif fonksiyonun performanslarında anlamlı düzeyde etkilenme görülmüştür. Bu bulgular, antiepileptik ilaçların kognisyon üzerine olan olumsuz etkisini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: mezial temporal lob epilepsisi, ilaca yanıt, epilepsi, antiepileptik ilaçlar
Corresponding Author: Burcu Yüksel, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 


Copyright © 2019 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale