ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 25  Issue : 1  Year: 2019

Effects of pentylenetetrazol-induced kindling on mature and immature rat behavior, emotional learning and levels of nitric oxide in brain and serum [Epilepsi]
Epilepsi. Ahead of Print: JTES-73745 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.73745  

Effects of pentylenetetrazol-induced kindling on mature and immature rat behavior, emotional learning and levels of nitric oxide in brain and serum

Mehmet Fatih Göl1, Füsun Ferda Erdoğan1, Derya Deniz Kanan2, Murat Kanbur3, Asuman Gölgeli4, Ahmet Öztürk5
1Erciyes University School of Medicine, Department of Neurology, Kayseri, Turkey
2Omer Halisdemir University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Niğde, Turkey
3Erciyes University, Veterinary Faculty, Pharmacology and Toxicology Department, Kayseri, Turkey
4Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Physiology, Kayseri, Turkey
5Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics Department, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: The study aims to investigate emotional memory-learning and behavioral functions and the relationship of these functions with nitric oxide (NO) levels in the serum and brain of mature and immature rats following pentylenetetrazol (PTZ)-induced kindling.

METHODS: Thirty-six male Wistar albino rats were included in the study.Kindling was induced by repeated injections of a subconvulsive dose of PTZ (30 mg/kg) on alternate days until kindling development. Rats were tested using an elevated T-maze and an open-field test after PTZ kindling. Brain and serum NO levels were determined.
RESULTS: Although both mature and immature rats were susceptible to PTZ-induced seizures, mature rats had seizures of longer duration than the immature rats except for infants. PTZ-kindling showed no effect on emotional memory and learning functions in any rats. Anxiety levels were low in the mature-kindled rats but were high in the immature-kindled rats. NO levels in the brain were elevated, and anxiety reactions were below normal in the mature rats. In immature rats, however, NO levels were normal, but anxiety reactions were elevated.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We conclude that seizure susceptibility, emotional responses and the relationship between these factors and brain NO levels after PTZ-kindling differ based on brain maturity status.

Keywords: PTZ kindling, emotional memory-learning, behavior, nitric oxide


Pentilentetrazol ile indüklenen kindlingin matür ve immatür sıçan davranışları, emosyonel öğrenme, beyin ve serum nitrik oksit seviyesine etkisi

Mehmet Fatih Göl1, Füsun Ferda Erdoğan1, Derya Deniz Kanan2, Murat Kanbur3, Asuman Gölgeli4, Ahmet Öztürk5
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Bölümü, Kayseri, Türkiye
2Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Bölümü, Niğde, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Bölümü, Kayseri, Türkiye
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Bölümü, Kayseri, Türkiye
5Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Bölümü, Kayseri, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Pentylenetetrazol (PTZ) ile indüklenen kindling işlemini takiben, emosyonel hafıza-öğrenme ve davranışsal fonksiyonları ve bu fonksiyonların matür ve immatür sıçanların serum ve beynindeki nitrik oksit (NO) seviyeleri ile ilişkisi araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Otuz altı erkek Wistar albino rat çalışmaya alındı. Klindling gelişinceye kadar birbirini izleyen günlerde, subkonvülsif bir PTZ (30 mg / kg) dozunun tekrar tekrar enjekte edilmesiyle kindling modeli oluşturuldu. Sıçanlar, PTZ kindlinginden sonra yükseltilmiş bir T-labirent testi ve açık alan testi kullanılarak değerlendirildi. Beyin ve serum NO düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR: Hem matür hem de immatür sıçanlar PTZ kaynaklı nöbetlere duyarlı olsalar da, matür sıçanlar immatür sıçanlara (infantlar dışında) göre daha uzun süren nöbet geçirdi. PTZ-kindlingin emosyonel bellek ve öğrenme işlevleri üzerinde herhangi bir etkisi görülmedi. Anksiyete düzeyleri matür deney grubundaki sıçanlarda düşük olarak izlenirken, immatür deney grubundaki sıçanlarda yüksek olarak izlendi. Matür sıçanlarda anksiyete reaksiyonları normalin altında olup, beyindeki NO düzeyleri yüksek olarak saptandı. Bununla birlikte, immatür sıçanlarda anksiyete reaksiyonları yüksekti, ancak NO seviyeleri normal olarak izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nöbet duyarlılığı, emosyonel yanıtlar ve bu faktörler ile PTZ-kindling sonrası beyin NO düzeyleri arasındaki ilişki beynin matürasyon durumuna göre farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: PTZ kindling, emosyonel bellek-öğrenme, davranış, nitrik oksit
Corresponding Author: Mehmet Fatih Göl, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 


Copyright © 2019 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale