ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 1  Year: 2020

Surgical Outcome of Pediatric Patients with Hypothalamic Hamartoma [Epilepsi]
Epilepsi. Ahead of Print: JTES-65982 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.65982  

Surgical Outcome of Pediatric Patients with Hypothalamic Hamartoma

Bahattin Tanrıkulu, M. Memet Özek
Acibadem University, School of Medicine, Department of Neurosurgery, Division of Pediatric Neurosurgery

INTRODUCTION: Hypothalamic hamartomas (HH) are congenital lesions present with gelastic seizures and precocious puberty. Disconnective surgery is a safe treatment method in patients with HH. Our aim is to share demographic information, presenting symptom, surgical complications and surgical outcome in pediatric patients with HH who were operated in our clinic.
METHODS: In this retrospective study, 12 pediatric patients with HH, operated in our clinic between years 2007-2018 were included. Patient notes, cranial magnetic resonance imaging, electroencephalogram recordings and endocrinological data of patients were collected. Surgical outcome was evaluated by Engel classification system in patients with seizures. Statistical analysis was performed with SPSS 20.0 software.
RESULTS: There were 8(66.7%) males and 4(33.3%) females within study. Median age at diagnosis was 3.1 years(4 months-6 years). Median follow-up period was 98.3 months(24-177 months). Presenting symptoms were gelastic seizures in 6(50%) patients, precocious puberty in 3(25%) patients and both of them in 3(25%) patients. All patients had disconnective surgery. The seizure outcome was Engel class 1 in 7 (77%) of 9 patients with seizure. Signs and symptoms of precocious puberty persists after surgery in 3 (50%) of 6 patients. There was no statistically significant relationship between age, sex and type of HH(p>0.05). There was also no significant relationship between type of HH and presenting symptom, operation route or treatment outcome(p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Disconnective surgery is safe and effective treatment method in pediatric patients with HH. Since most of the patients present with seizures and/or endocrinological problems, through preoperative and postoperative neurological and endocrinological follow-up is recommended.

Keywords: hypothalamic hamartoma, disconnective surgery, gelastic seizure, precocious puberty


Pediatrik Hipotalamik Hamartomlu Olgularda Cerrahi Sonuçlarımız

Bahattin Tanrıkulu, M. Memet Özek
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilimdalı, Pediatrik Nöroşirürji Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Hipotalamik Hamartomlar (HH) genellikle jelastik nöbet ve erken ergenlik ile bulgu veren konjenital lezyonlardır. Hipotalamik hamartom hastalarında diskonnektif cerrahi güvenli bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmadaki amacımız, kliniğimizde opere edilen pediatrik yaş grubundaki hipotalamik hamartomlu hastaların demografik verileri, başvuru şikayetleri, cerrahi komplikasyonları ve sonuçlarını paylaşmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmaya Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Beyincerrahsi Bilim Dalı ve epilepsi cerrahisi kliniğinde 2007-2018 yılları arasında ameliyat edilen 12 pediatrik HH hastası dahil edilmiştir. Olguların dosyaları, beyin manyetik rezonans görüntülemeleri, elektroensefalogram kayıtları ve endokrinolojik tetkik ve konsültasyonları değerlendirilmiştir. Nöbet şikayeti olan hastalarda cerrahi nöbet başarısı Engel sınıflandırma sistemi ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizler için SPSS 20.0 programı kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmada 8(66.7) erkek, 4(33.3%) kadın hasta bulunmaktadır. Tanı anındaki ortanca yaş 3.1 yıldır(4 ay-6 yıl). Ortanca takip süresi 98.3 aydır(24-177 ay). Başvuru anında 6(50%) hastada jelastik nöbet, 3(25%) hastada erken ergenlik bulguları ve 3(25%) hastada hem jelastik nöbet hem de erken ergenlik bulguları mevcuttu. Tüm hastalara diskonnektif cerrahi uygulanmıştır. Nöbet şikayeti olan 9 hastanın 7(77%)’ si ameliyat sonrasında nöbet açısından Engel sınıf 1 dir. Erken ergenlik bulguları olan 6 hastanın 3(50%) tanesinde bu bulgular ameliyat sonrası devam etmiştir. Hastaların yaşı cinsiyeti ile HH tipi arasında istatistiksel ilişki saptanmamıştır(p>0.05). Ayrıca HH tipi ile başvuru şikayeti, operasyon türü ve operasyon başarısı arasında ilişki saptanmamıştır(p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pediatrik HH olgularında diskonnektif cerrahi güvenli ve etkili bir tedavi metodudur. Hastaların genellikle nöbet ve/veya erken ergenlik bulguları ile başvurduğu için ameliyat öncesi ve sonrası tüm hastaların detaylı bir çocuk nörolojisi ve çocuk endokrinolojisi muayenesinde geçmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: hipotalamik hamartom, diskonnektif cerrahi, jelastik nöbet, erken ergenlik
Corresponding Author: Bahattin Tanrıkulu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 


Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale