ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 2  Year: 2020

Assessment of Neutrophil to Lymphocyte and Platelet to Lymphocyte Ratios in Patients with Temporal Lobe Epilepsy [Epilepsi]
Epilepsi. 2020; 26(1): 30-34 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.65902  

Assessment of Neutrophil to Lymphocyte and Platelet to Lymphocyte Ratios in Patients with Temporal Lobe Epilepsy

Oğuz Baran1, Taha Şükrü Korkmaz2, Rahşan Kemerdere2, Eren Fatma Akçıl3, Seher Naz Yeni4, Mustafa Uzan2, Taner Tanrıverdi2
1Department of Neurosurgery, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul
2Department of Neurosurgery, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul
3Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul
4Department of Neurology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul

INTRODUCTION: This retrospective study aims to evaluate preoperative levels of neutrophil to lymphocyte (NLR) and platelet to lymphocyte ratios (PLR) in patients with temporal lobe epilepsy and to compare with controls.
METHODS: Patients and control groups consisted of 36 and 35 subjects, respectively, and routine complete blood count was obtained for NLR and PLR analysis.
RESULTS: The two ratios were higher in patients, but differences were not significant (p>0.05). Disease severity, such as high seizure frequency, duration of seizure, and presence of the history of febrile seizure, was not significantly correlated either with NLR or PLR. Findings did not provide evidence of usefulness for discrimination between temporal lobe epilepsy and controls.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Further prospective studies, including a larger sample size, should be conductedto have more valuable results for interpretation.

Keywords: Epilepsy, inflammation; neutrophil to lymphocyte ratio; platelet to lymphocyte ratio; temporal lobe epilepsy.


Temporal Lob Epilepsili Hastalarda Nötrofil/Lenfosit ve Trombosit/Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi

Oğuz Baran1, Taha Şükrü Korkmaz2, Rahşan Kemerdere2, Eren Fatma Akçıl3, Seher Naz Yeni4, Mustafa Uzan2, Taner Tanrıverdi2
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu geriye dönük çalışmanın amacı, temporal lob epilepsili hastalarda preoperatif nötrofil/lenfosit ve trombosit/lenfosit oranını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nötrofil/lenfosit ve trombosit/lenfosit oranı analizi için temporal lob epilepsili 36 kişi ile kontrol grubunun hemogramları geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Her iki oran da hasta grubunda daha yüksek saptandı ancak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Nöbet sıklığı, nöbet süresi ve febril konvülsiyon ile nötrofil/lenfosit ve trombosit/lenfosit oranı arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Sonuçlar, temporal lob epilepsili hastalarda nötrofil/lenfosit ve trombosit/lenfosit oranlarının kullanımına ilişkin kanıt sağlamamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Genellenebilir sonuçlara ulaşmak için daha geniş ölçekli ileriye yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, inflamasyon; nötrofil/lenfosit oranı; trombosit/lenfosit oranı; temporal lob.


Oğuz Baran, Taha Şükrü Korkmaz, Rahşan Kemerdere, Eren Fatma Akçıl, Seher Naz Yeni, Mustafa Uzan, Taner Tanrıverdi. Assessment of Neutrophil to Lymphocyte and Platelet to Lymphocyte Ratios in Patients with Temporal Lobe Epilepsy. Epilepsi. 2020; 26(1): 30-34

Corresponding Author: Oğuz Baran, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale