ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 1  Year: 2020

Effects of levetiracetam treatment on the autonomic nervous system functions in epilepsy patients [Epilepsi]
Epilepsi. Ahead of Print: JTES-60490 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.60490  

Effects of levetiracetam treatment on the autonomic nervous system functions in epilepsy patients

Dilek Yılmaz, Burhanettin Çiğdem
Department Of Neurology, Cumhuriyet University School Of Medicine, Sivas, Turkey

INTRODUCTION: Sudden unexpected death in epilepsy patients is considered to be the most significant epilepsy-related cause of death, and this is associated especially with uncontrolled generalized tonic-clonic seizures, cardiac arrhythmia, decreased heart rate variability, and the use of anti-epileptic drugs. In this study, we aimed to investigate the effect of levetiracetam on the autonomic nervous system by evaluating heart rate variability (HRV) in epilepsy patients taking levetiracetam.
METHODS: Patients, in whom levetiracetam was started in monotherapy and polytherapy, were divided into two groups. The first group consisted of 29 patients with newly diagnosed epilepsy, in whom levetiracetam was started, and the second group consisted of 11 patients in whom levetiracetam was added to antiepileptic drug treatment. In patients receiving monotherapy and polytherapy, the HRV values measured before levetiracetam was started and the HRV values measured three months after starting levetiracetam in the same patient groups were compared. HRV was measured by a BVP (blood volume pulse) sensor attached to the finger by performing 10-min recordings using the Nexus/BioTrace+ brand device and with frequency-domain spectral analysis.
RESULTS: According to the measurements made before starting the treatment and in the third month of the treatment, no significant difference was obtained between the Total Power (TP), Low Frequency power (LF), High Frequency power (HF), Very Low Frequency power (VLF), and LF/HF values of 29 patients taking levetiracetam in monotherapy and 11 patients taking levetiracetam in polytherapy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The study demonstrated that the use of levetiracetam in monotherapy and polytherapy had no significant effect on the autonomic nervous system functions.

Keywords: Levetiracetam, Heart rate variability, Autonomic nervous system


Epilepsi hastalarında levetirasetam tedavisinin otonom sinir sistemi fonksiyonları üzerine etkileri

Dilek Yılmaz, Burhanettin Çiğdem
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Sivas

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi hastalarında ani beklenmeyen ölüm epilepsi ile ilişkili en önemli ölüm nedeni olarak düşünülmekte ve bu durum özellikle kontrol altına alınamayan generalize tonik klonik nöbetler, kardiyak aritmi, azalmış kalp hızı değişkenliği ve anti-epileptik ilaçların kullanımı gibi nedenlerle ilişkilendirilmektedir. Biz bu çalışmada levetirasetam kullanan epilepsi hastalarında kalp hızı değişkenliğini(HRV) değerlendirilerek levetirasetamın otonom sinir sistemi üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Monoterapi ve politerapide levetirasetam başlanan hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci grup yeni epilepsi tanısı konularak levetirasetam başlanan 29 hasta, ikinci grup ise antiepileptik ilaç tedavisine levetirasetam eklenen 11 hastadan oluşmaktaydı. Monoterapi ve politerapi alan hastalarda levetirasetam başlamadan önce HRV ile aynı hasta gruplarında leveterisetam başlandıktan 3 ay sonraki HRV değerlerini karşılaştırıldık. HRV parmağa takılmış bir BVP (blood volume pulse) sensörü ile 10 dakikalık kayıtlar yapılarak NeXus/BioTrace+ marka cihazla frekansa dayalı sistemle elde edilmiştir.
BULGULAR: Levetirasetamı monoterapide kullanan 29 ve politerapide kullanan 11 hastanın tedaviye başlamadan önce ve tedavinin 3. ayında değerlendirilen Toplam Güç (TP), Düşük frekanslı güç (LF), Yüksek frekanslı güç (HF), Çok düşük frekanslı güç (VLF), LF/HF değerleri arasında anlamlı bir fark elde edilememiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız levetirasetamın monoterapide ve politerapide kullanımının otonom sinir sistemi fonksiyonları üzerine önemli herhangi bir etkisi olmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Levetirasetam, Kalp hızı değişkenliği, Otonom sinir sistemi
Corresponding Author: Burhanettin Çiğdem, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 


Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale