ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 1  Year: 2020

Dramatic Response to Intravenous Immunoglobulin Treatment of Epilepsia Partialis Continua: A Phenomenon Observed in Older Age [Epilepsi]
Epilepsi. 2015; 21(3): 144-148 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.47550  

Dramatic Response to Intravenous Immunoglobulin Treatment of Epilepsia Partialis Continua: A Phenomenon Observed in Older Age

Nilgün Erten1, Duran Yazıcı2, Onur Aksoy3
1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Giresun
2Ordu Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ordu
3Ordu Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ordu

Rasmussen’s encephalitis is characterized by treatment-resistant focal episodes and is generally observed during childhood, rarely occurring in adults. An 83-year-old man with involuntary contractions in his left arm and leg was brought to emergency care. Patient was conscious during diagnosis, displaying contractions, and Babinski reflex-positive on his left side. Biochemical parameters were within normal values. Dizepam treatment applied in emergency care did not show positive results. A hypodensity was diagnosed in the right brain hemisphere via CT. The patient’s EEG could not be evaluated due to intense artifact movements. During this process, midazolam infusion was applied. Parenteral valproic acid treatment was applied, and dose was incrementally increased to 2000 mg/day. With no results, dose was incrementally increased to 3000 mg/ day with the addition of levetiracetam. Extensive T1 and T2 hypointensity was observed, without any contrasts, in the total right hemisphere via MRI during the episode. Cortical diffusion restriction was observed in diffusion-weighted imaging. The patient was determined to be positive for Rasmussen’s encephalitis with the diagnosis of antiepileptic epilepsia partialis continua in the clinic. An initial treatment of IV immunoglobulin (0.4 mg/kg/day) was initiated, and episodes gradually decreased and finally ended within 3 days. IV immunoglobulin treatment was completed in 5 days. No recurrence was observed. While Rasmussen’s encephalitis is rarely seen in older adults, complete control was achieved with IV immunoglobulin in the present case.

Keywords: Elderly, intravenous immunoglobulin therapy; Rasmussen’s encephalitis.


İleri Yaşta Görülen Bir Epilepsi Partialis Kontinua Olgusunun İntravenöz İmmünglobulin Tedavisine Dramatik Cevabı

Nilgün Erten1, Duran Yazıcı2, Onur Aksoy3
1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Giresun
2Ordu Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ordu
3Ordu Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ordu

Rasmussen ensefaliti tedaviye dirençli fokal nöbetler ile karakterizedir. Genellikle çocukluk çağında görülür. İleri yaşlarda çok nadirdir. Seksen üç yaşında erkek hasta acil servisimize ani gelişen sol kol ve bacakta sürekli ve istemsiz kasılmalar şikayeti ile getirildi. Hastanın muayenesinde bilinci açıktı, sürekli devam eden sol kol ve bacakta istemsiz kasılmaları ve solda Babinski pozitifliği vardı. Biyokimyasal parametreleri normal sınırlardaydı. Acil serviste uygulanan diazepam tedavisine cevap alınamadı. Beyin tomografisinde sağda tüm hemisferde hipodansite izlendi. Hastanın elektroensefalografisi yoğun hareket artefaktı nedeni ile değerlendirilemedi. Bu süreçte midozalam infüzyonu uygulandı. Nöbeti devam eden hastaya parenteral valproik asit tedavisi başlandı dozu tedricen 2000 mg/güne çıkarıldı. Tedaviye cevap alınmaması üzerine levetirasetam eklenip dozu tedricen 3000 mg/güne yükseltildi. Nöbetleri devam eden hastanın beyin manyetik resonans görüntülemesinde sağda tüm hemisferde yaygın T1 hipointensitesi, T2 hiperintensitesi mevcut olup, kontrastlanma saptanmadı. Diffüzyon ağırlıklı görüntülemede kortikal diffüzyon kısıtlaması mevcuttu. Hastada antiepileptiklere dirençli “epilepsia parsiyalis kontinua” kliniğinin olması ve görüntüleme bulguları Rasmussen ensefaliti lehine değerlendirildi. Hastaya intravenöz immünglobülin tedavisi 0.4 mg/kg/günden başlandı ve ilk üç günde hastanın nöbetleri azalarak geçti. Hastanın intravenöz immünoglobülin tedavisi beş güne tamamlandı. Nöbet tekrarı olmadı. Hem Rasmussen ensefalitinin ileri yaşta nadir görülmesi hem de intravenöz immünglobülin tedavi ile tam nöbet kontrolü sağlamamız nedeniyle olgumuzu sunulmaya değer bulduk.

Anahtar Kelimeler: İleri yaş, intravenöz immünglobülin tedavisi; Rasmussen ensefaliti.


Nilgün Erten, Duran Yazıcı, Onur Aksoy. Dramatic Response to Intravenous Immunoglobulin Treatment of Epilepsia Partialis Continua: A Phenomenon Observed in Older Age. Epilepsi. 2015; 21(3): 144-148

Corresponding Author: Nilgün Erten, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale