ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 1  Year: 2020

The Efficacy of Phenobarbital in Two Patients with Catamenial Epilepsy [Epilepsi]
Epilepsi. 2003; 9(2): 88-90

The Efficacy of Phenobarbital in Two Patients with Catamenial Epilepsy

M. Kemal DEMİRKIRAN1
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Catamenial epilepsy is characterized by an increase in seizures during particular phases of the menstrual cycle. We present two patients, aged 17 and 42 years, who experienced generalized tonic-clonic seizures only during the menstrual cycles. Both patients did not benefit from antiepileptic agents used (sodium valproate, phenytoin). However, continuous phenobarbital treatment resulted in an obvious clinical improvement. The patients have been free of seizures for 10 and 16 months, respectively.

Keywords: Anticonvulsants; convulsions/drug therapy;epilepsy/physiopathology/therapy; menstrual cycle;menstruation; ovulation; phenobarbital/therapeutic use;pregnancy; seizures/etiology/drug therapy


Katamenial Epilepsili İki Olguda Fenobarbital Etkinliği

M. Kemal DEMİRKIRAN1
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Katamenial epilepsi ilk kez 1885 yılında Gowers tarafından tanımlanmıştır;[ 1 ] menstrüel siklusla ilişkili (menstrüasyon öncesi birkaç günde, menstrüasyonun ilk gününde, ovülasyon öncesi ve siklus ortası dönemde ortaya çı- kan) epileptik nöbet aktivitesini anlatan bir terimdir.[ 1,2] Menstrüasyonla ilişkili nöbet artışı- nın gerçek sıklı ı bilinmemektedir.[3] Epilepsili kadınların yaklaşık %12’sinde katamenial nöbetlerin görüldü ü bildirilmektedir.[4] Katamenial epilepsinin üç tipi tanımlanmıştır. Nadir gözlenen tip 1’de perimenstrüal (menstürasyondan önceki ve sonraki 3 gün) dönemde nöbetlerde artış görülür; bu artışın premenstüral progesteron düşmesiyle ilişkili olduğu bildirilmiştir.[ 2 ] Katamenial nöbetlerin tedavisinde progesteron, gonadotro pin-releazing hormon analogları, asetazolamid gibi tedaviler önerilirken konvansiyonel antiepileptik ilaçların etkilerinin sınırlı olduğu bildirilmiştir.[ 5 ] Bu yazıda, sadece perimenstüral dönemde nöbetleri gözlenen iki kadın hasta, hastalı ın nadir görülmesi ve fenobarbitale çok iyi yanıt vermesi nedeniyle sunuldu. OLGULAR Olgu 1– On yedi yaşında kadın hasta, dört yıl önce başlayan ve menstrüasyon dönemlerinde Katamenial epilepsi menstrüel siklusun belirli dö- nemlerinde nöbetlerde artma ile kendini gösterir. Bu yazıda, menstrüasyon dönemlerinde jeneralize tonik- klonik nöbetleri olan 17 ve 42 yaşında iki hasta sunuldu. İki hasta da sadece menstrüasyon döneminde nöbet geçiriyor ve kullandıkları değişik antiepileptik ilaçlardan (sodyum valproat ve fenitoin) fayda görmüyordu. Hastalarda düzenli fenobarbital tedavisi ile belirgin klinik düzelme gözlendi. İlk hastada 10, ikinci hastada 16 aydır nöbet görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Antikonvulsan; konvulsiyon/ilaç tedavisi;epilepsi/fizyopatoloji/tedavi; menstrüel siklüs;menstrüasyon; ovulasyon; fenobarbital/terapötik kullanım; gebelik; nöbet/etiyoloji/ilaç tedavisi


M. Kemal DEMİRKIRAN. The Efficacy of Phenobarbital in Two Patients with Catamenial Epilepsy. Epilepsi. 2003; 9(2): 88-90


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 


Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale