ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 1  Year: 2020

Determination of Volume Changes in Dentate Gyrus Granulare Cell Layer in Penicillin-Induced Epileptic Rats [Epilepsi]
Epilepsi. 2003; 9(2): 67-72

Determination of Volume Changes in Dentate Gyrus Granulare Cell Layer in Penicillin-Induced Epileptic Rats

Ilgaz AKDOĞAN1, Esat ADIGÜZEL1, Pınar AKYER1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

Objectives: We investigated the changes in rat dentate gyrus volume in a penicillin-induced epilepsy model.
Study Design: The study included 12 adult female Sprague-Dawley rats (220-350 gr) of 16 to 20 weeks. The animals were aşigned to receive either intracortical saline solution or penicillin G (500 IU). A week later, the brains were removed and frozen in a cryostat. All tişues were sectioned at 150 µm and stained with hematoxylen and eosin. The sections were visualized under light microscope and cell layer images of the dentate gyrus granulare were transferred to a monitor. The volumes were quantified stereologically using the Cavalieri 's principle.
Results: The mean dentate gyrus volume of penicillin administered rats was greater than that of the control rats. However, this increase was not statistically significant (Mann-Whitney U-test, p>0.05). Conclusion: The effects of experimental epileptic seizure models on different areas of the brain may be more objectively evaluated both by the number of neurons and quantification of volume changes.

Keywords: Dentate gyrus/cytology; disease models, animal;electroencephalography; epilepsy/chemically induced;hippocampus/physiology/drug effects; microscopy/methods;neurons/drug effects; penicillin G; rats


Penisilinle Epilepsi Oluşturulan Sıçanlarda Gyrus Dentatus Granüler Hücre Tabakasındaki Hacim Değişiklikleri

Ilgaz AKDOĞAN1, Esat ADIGÜZEL1, Pınar AKYER1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

Amaç: Deneysel olarak penisilinle epilepsi oluşturulan sıçanlarda gyrus dentatus hacim değişiklikleri araştırıldı.
Çalışma Planı: Çalışmada 12 adet, 16-20 haftal ık Sprague-Dawley cinsi dişi sıçan (220-350 gr) iki gruba ayrıldı. Kontrol grubuna intrakortikal serum fizyolojik, diğer gruba aynı yolla penisilin-G (500 IU) verildi. Bir hafta sonra çıkarılan beyinler dondurmalı mikrotomda donduruldu ve 150 µm kalınlıkta kesildi. Elde edilen histolojik kesitler hematoksilen- eosin ile boyandı. Kesitlerdeki gyrus dentatus granüler hücre tabakasının mikroskop görüntüsü monitöre aktarıldı ve hacmi stereolojik bir yöntem olan Cavalieri prensibine göre hesapland ı.
Bulgular: Serum fizyolojik verilen sıçanlara göre, penisilinle epilepsi oluşturulan sıçanların gyrus dentatus hacimleri daha büyük bulunmasına rağ- men, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (Mann-Whitney U-testi, p>0.05).
Sonuç: Deneysel epileptik nöbetlerin beynin değişik bölgelerindeki etkilerini araştırmada nöron sayısı ile birlikte hacim değişikliklerinin de değerlendirilmesi objektif sonuçlara ulaşmada katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dentate gyrus/sitoloji; hastalık modelleri,hayvan; elektroensefalografi; epilepsi/kimyasal yolla oluşturulan; hipokampus/fizyoloji/ilaç etkileri; mikroskopi/yöntem; nöron/ilaç etkileri; penisilin G; sıçan


Ilgaz AKDOĞAN, Esat ADIGÜZEL, Pınar AKYER. Determination of Volume Changes in Dentate Gyrus Granulare Cell Layer in Penicillin-Induced Epileptic Rats. Epilepsi. 2003; 9(2): 67-72


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 


Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale