ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 25  Issue : 1  Year: 2019

Clinical, Neuroradiological and Electroencephalographic Findings of Patients with Epilepsy and Malformation of Cortical Development [Epilepsi]
Epilepsi. Ahead of Print: JTES-19484 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.19484  

Clinical, Neuroradiological and Electroencephalographic Findings of Patients with Epilepsy and Malformation of Cortical Development

Derya Bayram, Kemal Tutkavul, Yılmaz Çetinkaya, Tamer Bayram, Hülya Tireli
Health Sciences University Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, Department Of Neurology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Aim: Reviewing clinical, neuroradiological and electroencephalographic (EEG) findings of patients with epilepsy and malformation of cortical development (MCD).
METHODS: Materials and Methods: A retrospective analysis of medical records of epilepsy outpatient clinic done. Patients with epilepsy, MCD, and ≥18 years of age were included. Patients were classified according to the Barkovich classification (BC).
RESULTS: Results: Files of 2027 patients assessed. Seventeen out of 1395 epilepsy patients which kept at follow up had MCD. The mean age was 26.5 years. Ten were male and 7 female. Mean of time of seizure onset was 13 years.
Eleven patients had focal, 10 had generalized tonic clonic, 1 had absence, 1 had tonic-atonic, and 1 had myoclonic seizures.
MRI showed 7 patients with cortical dysplasia, 4 with heterotopia, 2 with periventricular nodular heterotopia, 2 with schiezencephaly, 2 with lissencephaly, 1 with agyria, 1 with pachygyria, 1 with macrogyria, 1 with polymicrogyria, and 1 with Tuberous sclerosis.
EEG revealed focal epileptiform discharges in 5 patients, high frequency activity in 2, generalized epileptiform discharge in 1, diffuse disorganized background activity in 1 and focal disorganized background activity in 1. EEG was normal in 7 patients.
Four of them were on monotherapy and 13 on polytherapy.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Discussion: MCD’s classified in group 1 and 2 according to BC are more frequent. Treatment resistant and good responsive cases can be seen. Seizures can begin at any age.
Conclusion: Prevalence found to be 1.21%. The spectrum of epilepsy seen is extensive. The most common type of MCD is focal cortical dysplasia.

Keywords: Malformation of cortical development, epilepsy, polytherapy


Epilepsi ve Kortikal Gelişimsel Malformasyonu Olan Hastaların Klinik, Nöroradyolojik ve Elektroensefalografik Bulguları

Derya Bayram, Kemal Tutkavul, Yılmaz Çetinkaya, Tamer Bayram, Hülya Tireli
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Epilepsi ve kortikal gelişimsel malformasyonu (KGM) olan hastaların klinik, nöroradyolojik ve elektroensefalografik (EEG) bulgularını gözden geçirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Materyal ve Yöntem: Epilepsi polikliniği tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Epilepsi ve KGM olan ve ≥18 yaş olanlar dahil edildi. Hastalar Barkovich sınıflaması(BC)’ına göre gruplandırıldı.
BULGULAR: Bulgular: 2027 hasta dosyası incelendi. Takibe devam eden ve epilepsi tanısı konan 1395 olgunun 17’ sinde KGM saptandı. Hastaların yaş ortalaması 26.5 yıl idi. Hastaların 10’u erkek, 7’si kadındı. Nöbet başlangıç yaşları ortalaması 13 yıl idi.
Olguların 11’inde fokal, 10’unda jeneralize tonik klonik (JTKN), 1’inde absans, 1’inde tonik-atonik, 1’inde miyoklonik nöbet saptandı.
MRG’de 7 hastada kortikal displazi, 4 hastada heterotopi, 2 hastada periventriküler noduler heterotopi, 2 hastada şizensefali, 2 hastada lizensefali, 1 hastada Tubero skleroz, 1 hastada agiri, 1 hastada pakigiri, 1 hastada makrogiri, 1 hastada polimikrogiri vardı.
EEG’leri değerlendirildiğinde 5’inde fokal epileptiform deşarj, 2’sinde hızlı ritim, 1 hastada jeneralize epileptiform deşarj, 1 hastada fokal organizasyon bozukluğu, 1 hastada yaygın organizasyon bozukluğu, görülmüştür. 7 hastanın EEG’leri normaldi.
Hastaların 3’ü monoterapi, 14’ü politerapi altında idi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Tartışma: BC’ye göre grup 1 ve 2’ye giren MCD’lere daha sık rastlanmaktadır. Tedaviye dirençli ve iyi cevap veren olgular görülebilmektedir. Nöbetler her yaşta başlayabilir.
Sonuç: Prevalans % 1.21 bulundu. Epilepsi spektrumu geniştir. En sık karşılaşılan MCD tipi fokal kortikal displazidir.

Anahtar Kelimeler: Kortikal gelişimsel malformasyon, epilepsi, politerapi
Corresponding Author: Derya Bayram, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 


Copyright © 2019 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale