ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 24  Issue : 3  Year: 2018

Perioperative Epileptic Seizure Incidence in Glioma Patients [Epilepsi]
Epilepsi. Ahead of Print: JTES-09327 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.09327  

Perioperative Epileptic Seizure Incidence in Glioma Patients

Ali Akay, Sertaç İşlekel
Kent Hospital, Department of Neurosurgery, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the incidence of epileptic seizures in perioperative periods in patients who were diagnosed with glial tumor.
METHODS: This is a retrospective clinical study conducted by evaluation of the files of 39 patients diagnosed with glial tumors in our clinic between Jan 2016 and March 2018 and the data of the first three months of control. The incidence of epileptic seizures was investigated for different variables such as glial tumor histopathologic subgroup, IDH-mutation presence, radiologically functional site, deep or cortical location and operative method.
RESULTS: Of the 39 patients involved in this study, the male / female ratio was 25/14. 22 patients were diagnosed with epileptic seizures, and 17 patients were examined for other complaints and received a diagnosis for glial tumor. Functional field localization in glial tumors in the preoperative period and superficial location in the postoperative period were found to be statistically significant regarding epileptic seizure frequency.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The incidence of postoperative seizures was decreased in glioma cases: in functional location and superficial location, of WHO grade II, and resected with awake craniotomy. However, despite the postoperative use of antiepileptic drugs in these subgroups, the incidence of epileptic seizures varied between 27% and 50%.

Keywords: Glioma, epileptic seizure, IDH-mutation, awake craniotomy


Glioma Hastalarında Perioperatif Epileptik Nöbet İnsidansı

Ali Akay, Sertaç İşlekel
Kent Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, glial tümör tanısıyla opere edilen hastalarda epileptik nöbet insidansının, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönem içinde değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, Ocak 2016- Mart 2018 arasında kliniğimizde glial tümör tanısıyla opere edilen 39 hastanın dosya ve ilk üç aylık kontrol verilerinin değerlendirilmesiyle elde edilen verilere dayalı retrospektif klinik bir çalışmadır. Glial tümör histopatolojik alt grup, IDH-mutasyon varlığı, radyolojik olarak fonksiyonel saha, derin veya kortikal yerleşim, uygulanan ameliyat yöntemi gibi değişkenlerde görülen epileptik nöbet insidansı araştırılmıştır.
BULGULAR: Glial tümör nedeniyle opere edilen ve çalışmaya dahil edilen 39 hasta için erkek/ kadın oranı 25/14’dür. 22 hastaya epileptik nöbet sonrasında, 17 hastaya diğer şikayetler üzerine tanı araştırılarak glial tümör tanısı konmuştur. Preoperatif dönemde glial tümörlü olgularda fonksiyonel saha yerleşimi, postoperatif dönemde yüzeyel tümör yerleşimi epileptik nöbet sıklığında istatiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Fonksiyonel alan, yüzeyel yerleşimli, WHO derece II, uyanık kraniotomi uygulanan glioma olgularında ameliyat sonrası nöbet insidansı azalmaktadır. Fakat ameliyat sonrası dönemde bu altgruplarda antiepileptik ilaç kullanılmasına rağmen, epileptik nöbet insidansı %27-50 aralığında değişmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gliom, epileptik nöbet, IDH-mutasyon, uyanık kraniotomi
Corresponding Author: Ali Akay, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 


Copyright © 2019 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale