ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 1  Year: 2020

Lacosamide add-on treatment in refractory focal epilepsy: experience of a single tertiary center [Epilepsi]
Epilepsi. Ahead of Print: JTES-04274 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.04274  

Lacosamide add-on treatment in refractory focal epilepsy: experience of a single tertiary center

Aslı Akyol Gürses1, EMINE GENÇ2, BÜLENT OGUZ GENÇ2
1Gazi University School of Medicine, Department of Neurology, Division of Clinical Neurophysiology, Ankara, Turkey
2Necmettin Erbakan Universtiy School of Medicine, Department of Neurology, Konya, Turkey

INTRODUCTION: Lacosamide is a third generation antiepileptic agent which selectively enhances slow inactivation of sodium channels that take part in generation and propogation of action potentials and results in diminution of neuronal excitability. Because of this new mechanism of action, it is expected to be efficacious in patients with drug-resistant epilepsy. In this study, we aimed to assess the efficacy and tolerability of lacosamide add-on treatment in refractory epilepsy patients, by presenting our experience in a tertiary referral center.
METHODS: Medical records of refractory focal epilepsy patients who were followed in epilepsy outpatient clinic between October 2014 and May 2017 were retrospectively reviewed. Patients who were treated with add-on lacosamide and completed minimum six months follow-up period were included. ≥50% reduction in seizure frequency was defined as treatment response.
RESULTS: 88 patients were included in the study. Percentage of seizure-free patients after six months follow-up was 4.6% and treatment response rate was 55.6%. We also evaluated the effect of concomitant use of sodium channel blockers, presence of abnormal findings on magnetic resonance imaging and the introduction stage of lacosamide. No significant difference was observed in response rate, regarding the mentioned parameters. 19% of the patients reported side effects, majority of which were dizziness, vertigo and somnolence. None of them discontinued treatment because of side effects.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings demonstrate that lacosamide add-on therapy is effective in refractory focal epilepsy and has an appropriate tolerability and safety profile since none of the patients stopped treatment due to side effects.

Keywords: Lacosamide, refractory epilepsy, responder rate


Dirençli fokal epilepside lakozamid ek tedavisi: 3. Basamak merkez tecrübemiz

Aslı Akyol Gürses1, EMINE GENÇ2, BÜLENT OGUZ GENÇ2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Lakozamid, aksiyon potansiyelinin oluşumu ve yayılımından sorumlu sodyum kanallarının yavaş inaktivasyonunu arttırarak nöronal eksitabiliteyi azaltan 3.jenerasyon bir antiepileptik ajandır. Tanımlanan bu yeni etki mekanizması nedeniyle, diğer antiepileptiklere dirençli vakalarda etkin olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada amaç; 3.basamak bir merkezde lakozamid ek tedavisine dair tecrübemizi paylaşarak, ajanın etkinliği ve tolerabilitesine yönelik gözlemlerimizi sunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ekim 2014 – Mayıs 2017 tarihleri arasında üçüncü basamak bir üniversite hastanesinin epilepsi polikliniğinde değerlendirilen ve dirençli fokal epilepsi tanısıyla lakozamid başlanarak en az 6 aylık takip süresini tamamlayan hastaların kayıtları geriye dönük incelenmiştir. Nöbet sıklığında ≥%50 azalma tedaviye yanıt olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: 88 olgunun verileri incelenmiş; 6. Ayda nöbetsiz olguların oranı %4.6, tedaviye yanıtlı olguların oranı %55.6 olarak saptanmıştır. Tedavi yanıtını etkileyebilecek olası değişkenler açısından; eş zamanlı sodyum kanal blokörü kullanımı, manyetik rezonans görüntülemede anormal bulgu varlığı ve lakozamid eklenme evresi değerlendirilmiştir. Tanımlanan değişkenler açısından hastalarımızda yanıt oranları anlamlı farklılık göstermemiştir. %19 olguda yan etki gözlenmiş; en sık sersemlik, baş dönmesi ve uyku hali tanımlanmıştır. Yan etki nedeniyle ilacı bırakan hastamız olmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız dirençli fokal epilepside lakozamid ek tedavisinin etkin olduğunu göstermektedir. Yan etki nedeniyle ilaç bırakan hastamızın olmayışı, ajanın aynı zamanda tolere edilebilir yan etki profiliyle güvenli bir seçenek olduğuna da işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lakozamid, dirençli epilepsi, tedavi yanıtı
Corresponding Author: Aslı Akyol Gürses, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 


Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale